ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rapidity*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rapidity, -rapidity-

*rapidity* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rapidity (n.) ความรีบเร่ง See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน Syn. quickness, swiftness
rapidity (n.) ความเร็ว See also: ความรวดเร็ว Syn. speed, swiftness, quickness, rapidity
rapidity (n.) ความเร็ว See also: ความรวดเร็ว Syn. rapidity, speed, swiftness, quickness
English-Thai: HOPE Dictionary
rapidity(แรพพิด'ดิที) n. ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความขัน., Syn. rapidness
English-Thai: Nontri Dictionary
rapidity(n) ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความกะทันหัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรวดเร็ว (n.) rapidity See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness Syn. ความไว Ops. ความช้า, ความชักช้า
ความเร็ว (n.) rapidity See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness Syn. ความรวดเร็ว, ความไว Ops. ความช้า, ความชักช้า
ความไว (n.) rapidity See also: celerity, quickness, speed, veloctiy, swiftness Syn. ความรวดเร็ว Ops. ความช้า, ความชักช้า

*rapidity* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวน-[n.] (chawana-) EN: celerity ; rapidity ; impulsion ; apperception ; impulsive moment FR: vitesse [f]
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ความรวดเร็ว[n.] (khwām rūatr) EN: rapidity ; speed ; agility FR: rapidité [f] ; célérité [f] ; agilité [f]
ความไว[n.] (khwām wai) EN: rapidity ; speed FR: vitesse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rapidity*
Back to top