ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

swiftness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *swiftness*, -swiftness-

swiftness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
swiftness (n.) ความเร็ว Syn. speed, quickness
swiftness (n.) ความรีบเร่ง See also: ความเร่งด่วน, ความรีบร้อน, ความตะลีตะลาน Syn. quickness, rapidity
swiftness (n.) ความเร็ว Syn. speed, haste
swiftness (n.) ความรวดเร็ว See also: ความว่องไว Syn. celerity, activity, haste, hurry Ops. slowness, tardiness
swiftness (n.) ความเร็ว See also: ความรวดเร็ว Syn. rapidity, speed, quickness, rapidity

swiftness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
因果覿面[いんがてきめん, ingatekimen] (n) the swiftness of retributive justice
神速[しんそく, shinsoku] (adj-na,n) godspeed; swiftness

swiftness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า swiftness
Back to top