ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*predictable*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predictable, -predictable-

*predictable* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predictable (adj.) ที่สามารถคาดการณ์ได้ Syn. foreseeable
unpredictable (adj.) ซึ่งทำนายไม่ถูก See also: ซึ่งคาดไม่ได้ Syn. inconstant, variable, changeable
English-Thai: HOPE Dictionary
unpredictable(อันพรีดิค'ทะเบิล) adj. ทำนายไม่ได้,ทายไม่ถูก,ไม่อาจพยากรณ์ได้.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why wasn't I told? Unpredictable behavior has to be reported.- ทำไมไม่รายงานเมื่อมีอะไรผิดปกติ
Fairly predictable. Nothing I haven't heard before.ก็เป็นการคาดเดาที่ดีนะ ไม่มีอะไรที่ฉันไม่เคยได้ยินเลยล่ะ
Denial is the most predictable of all human responses.การปฏิเสธคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้า
I see you are as predictable in this world as you are in the other.คุณนี่เดาได้ง่าย ทั้งโลกนี้เเละอีกโลกหนึ่งเลย
Yes, he's a little unpredictable... but he's got a firm hand.เขาอาจจะดูเข้าใจยากนะ... แต่เขาสามารถคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่าง
Old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้
Doesn't it ever get predictable for you?มันไม่ใช่สิ่งที่จะให้คุณเดาได้นะ
But the only thing predictable about life is its unpredictability.แต่สิ่งเดียวที่คาดเดาได้ในชีวิต คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
But I also know it can be unpredictable, unexpected, uncontrollable, unbearableแล้วฉันก็รู้ว่า มันคาดเดาไม่ได้ คาดหวังไม่ได้ ควบคุมไม่ได้ ยากกว่าที่จะทานทน
The perimeter guards are less predictable, but they're only on at night.ยามลาดตะเวนนั้นมีก็จริง แต่ว่ามีเฉพาะตอนกลางคืน
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา
Life is the most fragile,unstable,unpredictable thing there is.ชีวิตนั้นเปราะบาง ไม่แน่นอน ไม่สามารถเดาได้

*predictable* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
未卜先知[wèi bǔ xiān zhī, ㄨㄟˋ ㄅㄨˇ ㄒㄧㄢ ㄓ, 未卜先知] predictable; sth one can predict without being a clairvoyant
谜团[mí tuán, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, 谜团 / 謎團] riddle; enigma; unpredictable situation; elusive matters

*predictable* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予測不能[よそくふのう, yosokufunou] (adj-na,n) unpredictable
人間万事塞翁が馬[じんかんばんじさいおうがうま, jinkanbanjisaiougauma] (exp) inscrutable are the ways of heaven; fortune is unpredictable and changeable
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

*predictable* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo) EN: that's so predictable ! FR: c'est évident !
คาดคะเนได้[adj.] (khātkhanē d) EN: predictable FR: prévisible
ไม่สามารถพยากรณ์ได้[adj.] (mai sāmāt p) EN: unpredictable FR: imprévisible
พยากรณ์ไม่ได้[adj.] (phayākøn ma) EN: unpredictable FR: imprévisible
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai ) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier ; pas fiable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *predictable*
Back to top