ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-predictable-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predictable, *predictable*,

-predictable- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Denial is the most predictable of all human responses.การปฏิเสธคือสิ่งแรกที่มนุษย์จะคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญหน้า
I see you are as predictable in this world as you are in the other.คุณนี่เดาได้ง่าย ทั้งโลกนี้เเละอีกโลกหนึ่งเลย
Old habits plus old technology have predictable consequences.ความเคยชินเก่าๆบวกกับเทคโนโลยีเก่า มีผลสืบเนื่องที่สามารถคาดการณ์ได้
Doesn't it ever get predictable for you?มันไม่ใช่สิ่งที่จะให้คุณเดาได้นะ
But the only thing predictable about life is its unpredictability.แต่สิ่งเดียวที่คาดเดาได้ในชีวิต คือสิ่งที่คาดเดาไม่ได้
Our abort recommendation was ignored, triggering violent retaliations against American citizens with no predictable end.คำสั่งยกเลิกของพวกเรา ถูกเพิกเฉย ทำให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ต่อพลเมืองชาวอเมริกา
A chemical irritant which causes people to have a very predictable reaction.เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นฉุน ซึ่งคนทั่วไป รู้ล่วงหน้าถึงปฏิกริยาตอบสนอง
Although a completely predictable one.จนกระทั่งมีความสมบูรณ์ คำทำนายที่ 1
Your M.O.'S predictable enough.แค่นี้แกก็คงพอจะเดาได้
All I'm saying is the more predictable we are, the more vulnerable we are.คอนคอร์เดียต้องเดินหน้าต่อไป ถึงจะเกิดเรื่องนี้ขึ้น
I'm not interested in your pathetic, predictable life story.ผมไม่สนใจ เรื่องราวชีวิตน่าสมเพชจนคาดเดาได้ของคุณ
But then, you've never been the most predictable of sorts.แต่ว่า ท่านมันก็แปลกคนอยู่แล้วนี่นา่

-predictable- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะไว้แล้วเชียว[xp] (ka wai laēo) EN: that's so predictable ! FR: c'est évident !
คาดคะเนได้[adj.] (khātkhanē d) EN: predictable FR: prévisible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -predictable-
Back to top