ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*predicament*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น predicament, -predicament-

*predicament* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
predicament (n.) สภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก See also: สภาวะลำบากใจ Syn. quandary, plight, strait, perplexity
English-Thai: HOPE Dictionary
predicament(พรีดิค'คะเมินทฺ) n. สถานการณ์ที่ลำบาก,สภาพหรือฐานะที่ลำบาก,สถานการณ์,สภาพหรือฐานะเฉพาะ, See also: predicamental adj. predicamentally adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
predicament(n) สภาพ,ฐานะ,สถานการณ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก (v.) be in an awkward predicament See also: be in a quandary, be in a dilemma Syn. พะอืดพะอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I guess you'd know that, or we'd be in the predicament room.ผมบอกไว้เผื่อคุณจะได้เร่งพูดหน่อย
When Alan hears of your predicament, he'll come.พออลันได้ยินข่าวเธอ เขาต้องมาแน่
You got yourself in quite a predicament, Mr. Crewe.นายทำให้ตัวเอง อยู่ในฐานะล่อแหลม คุณครูว์
You're in this predicament because of me, so I've come to help you.เจ้าอยู่ในสภาพแบบนี้ก็เพราะข้า ดังนั้นข้าจึงมาเพื่อช่วยเหลือเจ้า
Nearly all of humanity shares your predicament, Dan.ผู้คนใกล้ตัวจะแบ่งรับ ความลำบากใจกับเธอ แดน
I don't think you gentlemen realize the gravity of the predicament that you're in.ผมไม่คิดว่าพวกคุณเข้าใจ ความหนักหนาของสิ่งที่เป็นอยู่
The thing is,I've been advised to seek out sex as a way out of my sad predicament, but I think I would rather just learn today,so... what do you say?เรื่องของเรื่อง ฉันได้รับคำแนะนำให้มีเซ็กส์เพื่อบำบัดความโศกเศร้าในสถานการณ์นี้ แต่ฉันคิดว่าวันนี้ฉันต้องมีเรียน ดังนั้น คุณว่าไงคะ?
You know, for someone in your predicament, I admired your spirit!เธอรู้นี่ สำหรับใครบางคนที่เธอลำบากใจ ฉันเลื่อมใสเธอจริงๆ!
You heard, right? You can understand our predicament, right, Ahjummoni?ได้ยินแล้วใช่ไหมค่ะ คุณคงเข้าใจนะค่ะว่าเราลำบากใจ?
As a courtesy and out of respect for the predicament your company now faces, everything in this room is off the record.ด้วยมารยาทและความเคารพ สำหรับสถานการณ์ที่ บริษัทของคุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ ทุกอย่างภายในห้องนี้ จะถูกปกปิดเป็นความลับ
Look, your predicament is not my doing or my concern.ฟังนะ สถานการณ์แย่ๆที่นายเจอ มันไม่ใช่กงการอะไรของฉัน
Am I just putting you in the same predicament I was in?ฉันทำให้คุณเจอ สภาพเดียวกับฉันหรือเปล่า

*predicament* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窘迫[jiǒng pò, ㄐㄩㄥˇ ㄆㄛˋ, 窘迫] poverty-stricken; very poor; hard-pressed; in a predicament; embarrassed
困境[kùn jìng, ㄎㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 困境] predicament; in difficulty
泥淖[ní nào, ㄋㄧˊ ㄋㄠˋ, 泥淖] mud; muddy swamp; sump; fig. a sticky predicament

*predicament* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
体たらく;為体[ていたらく, teitaraku] (n) state of affairs; predicament
窮地[きゅうち, kyuuchi] (n) dilemma; predicament; (P)
窮境[きゅうきょう, kyuukyou] (n) predicament
立つ瀬[たつせ, tatsuse] (n) predicament; one's ground; one's position
苦境[くきょう, kukyou] (n) trouble; crisis; predicament; squeeze; pinch; (P)
難場[なんば, nanba] (n) predicament; difficult situation

*predicament* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
สภาพ[n.] (saphāp) EN: state ; condition ; health ; situation ; circumstance ; plight ; predicament FR: état [m] ; condition [f] ; situation [f] ; santé [f] ; climat [m]
สภาวะ[n.] (saphāwa) EN: state ; condition ; plight ; predicament ; position FR: état [m] ; condition [f]

*predicament* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kategorie {f}predicament

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *predicament*
Back to top