ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quandary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quandary*, -quandary-

quandary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quandary (n.) ความไม่แน่ใจ See also: ความลังเลใจ, ความฉงนสนเท่ห์ Syn. predicament, plight, puzzle, difficulty
English-Thai: HOPE Dictionary
quandary(ควอน'ดะรี) n. ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ, Syn. uncertainty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I must admit, I'm at a bit of a quandary when it comes to you.ฉันต้องสารภาพฉันไม่ค่อยแน่ใจตอนที่ฉันมาหานาย
Walter, I've got a bit of a quandary here.วอลเตอร์ ฉันลังเลใจเรื่องนี้นิดหน่อย
Here we have our quandary.ที่นี่เรามีความลังเลใจของเรา
You know, this has little quandary-ass freak factor written all over it, so I think I'm gonna stick with you and...คุณก็รู้ว่าเรื่องแปลกนี้ มีความรู้เรื่องนี้กันน้อยมาก และผมคิดว่าจะเกาะติดคุณ กับ.
Should you mobilize troops away from the capital... and face a critical quandary?ถ้าท่านเคลื่อนทัพออกจากเมืองหลวง และเจอความลังเลตอนวิกฤต
Yeah, well, that's the old quandary, isn't it?นั่นคือการลังเลเก่าๆใช่ไหม

quandary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลืนไม่เข้าคายไม่ออก[v.] (kleūnmaikha) EN: be in an awkward predicament ; be in a quandary ; be in a dilemma ; be caught in a personal dilemna ; be at an impasse ; be in a difficult situation ; be in a jam ; be in a fix FR: avoir un dilemme ; être dans une impasse ; faire face à un dilemme
กระอักกระอ่วน[adj.] (kra-akkra-ū) EN: embarrassed ; awkward ; hesitant ; unable to make a decision ; in a dilemma ; in a quandary ; unable to choose ; uneasy ; in a difficult position FR: embarrassé
พะวักพะวน[adj.] (phawakphawo) EN: perplexed ; in a quandary ; in a state of confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quandary
Back to top