ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*paraphrase*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น paraphrase, -paraphrase-

*paraphrase* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
paraphrase (n.) การถอดความ See also: การแปลความ Syn. translation, metaphrase
paraphrase (vt.) ถอดความ See also: แปลความ Syn. translate, rephrase
English-Thai: HOPE Dictionary
paraphrasen. (การ) ถ่ายข้อความ
English-Thai: Nontri Dictionary
paraphrase(n) การแปลความ,การถ่ายความ,การถอดความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paraphraseการถอดความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดความ (v.) paraphrase See also: translate, transform Syn. แปลความ, แปล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, to paraphrase the man who brought down the Soviet Union, it's easier to trust when you can verify.เพื่อถอดความวาทะของชายผู้อยู่ เบื้องหลังการล่มสลายของโซเวียต เราจะวางใจได้ง่ายขึ้น หากเราสามารถตรวจสอบได้
Well, uh, to paraphrase Shakespeare:เหมือนคำพูดของเชคสเปียร์
Someone else's words heavily paraphrased.มีใครอื่นถอดความอย่างหนัก
He said, and I quote, "I'm surprised somebody didn't stick a tire iron in him before this." Actually, that was a paraphrase.เขาพูด แล้วฉันก็ลอกคำพูดเขามาได้ว่า "ฉันแปลกใจนะ จริงๆแล้วฉันปรับคำพูดนิดหน่อยนะ เอาคำหยาบทั้งหลายออกไป
Hate to see your lips move while you read, so I'll paraphrase.ไม่ค่อยชอบตอนริมฝีปากนายขยับ ตอนอ่านเท่าไร ฉันจะบอกนายเลยละกัน

*paraphrase* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意译[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, 意译 / 意譯] meaning (of foreign expression); translation of the meaning (as opposed to literal translation 直譯|直译); paraphrase; free translation

*paraphrase* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラフレーズ[, parafure-zu] (n,vs) paraphrase

*paraphrase* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถอดความ[v.] (thøtkhwām) EN: paraphrase ; summarize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *paraphrase*
Back to top