ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*open-minded*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น open-minded, -open-minded-

*open-minded* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
open-minded (adj.) ที่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง Syn. broad-minded, unprejudiced Ops. narrow-minded
open-mindedness (n.) การยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง Syn. fairness
English-Thai: HOPE Dictionary
open-minded(โอ'เพินไมดิด) adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ลำเอียง,ยอมฟังข้อคิดเห็น, See also: open-mindedness n., Syn. frank
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's best to be open-mindedมันดีที่สุดที่จะเปิดรับความเห็นคนอื่น/เปิดใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know me I'm an open-minded person.คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนใจกว้าง
What? 'cause not everyone is as open-minded as you.อะไร ไม่ใช่ว่าทุกคนจะอ่านใจได้เหมือนแก
I mean, I'm a fairly open-minded guy, but there are things happening here that I can't even begin to explain.ผมหมายถึง,ผมเป็นคนรับอะไรได้ง่ายๆ แต่ มันมีบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่ บางอย่างที่ผมไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มอธิบายมัน
Please be open-minded since you're investing in Incheon despite your dislike for Tae Sung Group.กรุณารับฟังความคิดเห็น ในเมื่อคุณ ลงทุนในอินชอน ยกเว้น ที่คุณไม่ชอบแทซุงกรุ๊ป.
Well, I'm a little bit more open-Minded than most.ผมใจกว้างกว่าคนอื่นๆ นะครับ
So you're being pretty open-minded about this Georgina thing.งั้นหมายความว่าเธอเริ่มเปิดใจ เรื่องจอร์จีน่า /ใช่ บางทีอาจเป็นเพราะว่าฉันเริ่มเดทกับคาร์เตอร์
Because I'm open-minded, Fred.เนเธฅเธฐเธงเนˆเธฒเธ„เธฃเธญเธšเธ„เธฃเธฑเธงเธ‚เธญเธ‡เธ‰เธฑเธ™เธˆเธฐเน„เธกเนˆเน„เธ”เน‰เน€เธ‚เน‰เธฒเธฃเนˆเธงเธกเธเธฒเธฃเธ›เธฃเธฐเธŠเธธเธก
I must offer my gratitude for the generosity and the open-mindedness of the Bon Temps Chamber of Commerce, led by the redoubtable Miss Portia Bellefleur.ผมต้องขอซาบซึ้งในความกรุณาและการเปิดใจ ของสมาคมการค้าของบองทอม โดยการนำของคุณพอร์เทีย เบลเฟลอร์ที่น่าเกรงขาม
We raised her to be independent and open-minded, and we don't get to be shocked if that is now who she is.เราต้องให้เธอเป็นอิสระและเปิดใจ แล้วเราจะไม่ต้องตกใจ ว่าขณะนี้แหละคือตัวตนของเธอ
Don't put this kid in danger because you want to make some grand gesture about how open-minded you are.อย่าเอาเด็กไปเสี่ยงอันตรายเพราะคุณอยาก มีท่าทางที่ดีเกี่ยวกับการเปิดใจ
An open-minded friend...เพื่อนที่พร้อมจะเปิดใจรับฟัง
That you're open-minded like Mommy?คุณใจกว้างเหมือนแม่ของคุณ?

*open-minded* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开明[kāi míng, ㄎㄞ ㄇㄧㄥˊ, 开明 / 開明] enlightened; open-minded; enlightenment
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
心胸开阔[xīn xiōng kāi kuò, ㄒㄧㄣ ㄒㄩㄥ ㄎㄞ ㄎㄨㄛˋ, 心胸开阔 / 心胸開闊] broad; open-minded

*open-minded* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
寛容[かんよう, kanyou] (adj-na,n) tolerance; open-mindedness; forbearance; generosity; (P)
頭の柔らかい[あたまのやわらかい, atamanoyawarakai] (adj-i) (See 頭が柔らかい) flexible (of people); open-minded

*open-minded* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
เปิดใจกว้าง[adj.] (poēt jai kw) EN: open-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *open-minded*
Back to top