ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*merely*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น merely, -merely-

*merely* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merely (adv.) เพียงเท่านั้น See also: เพียงแต่, เท่านั้น, อย่างง่ายๆ Syn. only, exclusively
English-Thai: HOPE Dictionary
merely(เมียร์'ลี) adv. เท่านั้น,เป็นเพียง,ง่าย ๆ ,เฉย ๆ ,บริสุทธิ์,ไม่มีสิ่งเจือปน, Syn. simply,purely
English-Thai: Nontri Dictionary
merely(adv) เป็นเพียง,เท่านั้น,เฉยๆ,ง่ายๆ,บริสุทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก็แค่ (adv.) merely See also: only, just
เพียงแต่ (adv.) merely See also: only, just Syn. ก็แค่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี.
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง
Indeed, no, sir. I'm merely a humble butler.ไม่ใช่หรอกครับ ผมเป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น
Vampires, and this castle, are merely ghosts forgotten by time.ทั้งแวมไพร์ ทั้งปราสาท และปีศาจพวกนี้ ควรถูกลืมไปตามกาลเวลา
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย?
So Ali turns out to be merely Aladdin. Just a con, need I go on?ที่จริงคือ อาลี คือ อะลาดิน ขอต่อแล้วกัน
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
I was merely running a drill.ผมแค่ออกกำลังกายก็เท่านั้น
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้

*merely* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仅仅[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, 仅仅 / 僅僅] barely; only; merely; only (this and nothing more)
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
[guāng, ㄍㄨㄤ, 光] light; ray; bright; only; merely; to use up
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, 不过尔尔 / 不過爾爾] merely mediocre; just middling
只是[zhǐ shì, ㄓˇ ㄕˋ, 只是] merely; simply; only; but
不过[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, 不过 / 不過] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic)
[zhǐ, ㄓˇ, 只] only; merely; just; but
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 仅 / 僅] barely; only; merely
单纯[dān chún, ㄉㄢ ㄔㄨㄣˊ, 单纯 / 單純] simple; pure; alone; merely

*merely* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たった[, tatta] (adj-f,adv) only; merely; but; no more than; (P)
ぽっきり[, pokkiri] (adv) (See こっきり) merely; having just ...
ミアリー;ミアリ[, miari-; miari] (adv) (sometimes メアリ) merely
一寸やそっと[ちょっとやそっと, chottoyasotto] (n) (uk) (followed by a word in negative form) (not) merely; (not) simply
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
僅々;僅僅[きんきん, kinkin] (adv) merely; no more than
僅か(P);纔か[わずか, wazuka] (adj-na,adv,n) only; merely; (a) little; small quantity; (P)
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing
単に[たんに, tanni] (adv) (See 単) simply; merely; only; solely; (P)
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
巻き帯;巻帯[まきおび, makiobi] (n) obi that is not tied but merely wrapped around the body
形だけ[かたちだけ, katachidake] (exp) merely for form's sake
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P)

*merely* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
เพียงแค่[adv.] (phīengkhaē) EN: only ; just ; merely FR: simplement
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just FR: rien que ; seulement ; il suffit de
เพียงเท่านั้น (เพียง...เท่านั้น)[adv.] (phīeng thao) EN: merely FR:
สักแต่[X] (sak tāe) EN: mere ; merely ; just ; just ; only ; just only FR:
แต่[adv.] (tāe) EN: only ; merely FR: seulement ; uniquement ; simplement ; ne ... que ; exclusivement
แต่เพียง[adv.] (taē phīeng) EN: only ; merely ; just FR: seulement ; simplement ; ne ... que ; uniquement
แต่เพียงอย่างเดียว[adv.] (taē phīeng ) EN: only ; merely FR: seulement ; simplement
เท่านั้น[adv.] (thaonan) EN: only ; merely ; simply ; just ; alone FR: seulement ; uniquement ; simplement
เท่านั้นเอง[adv.] (thaonan ēng) EN: only ; merely ; just FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *merely*
Back to top