ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-merely-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น merely, *merely*,

-merely- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I merely thought that you might find a costume among the family portraits that would suit you.ฉันเพียงเเต่คิดว่าคุณอาจเจอชุดที่เหมาะกับคุณ ได้จากบรรดาภาพวาดของตระกูล
Tell him all about it. I don't know what you mean. I merely said I hoped to give up selling cars and retire into the country.ผมแค่บอกว่าผมหวังจะเกษียณตัวมาอยู่ชนบท
Remember, Gripweed, medals are merely milestones on the road to final victory.เหตุการณ์สำคัญบนถนนเพื่อชัย ชนะครั้งสุดท้าย ขอแสดงความยินดี.
I don't wish to belittle D'Arnot's contribution... but he was merely a part of an expedition.ฉันไม่ต้องการที่จะมีส่วน ร่วมดูแคลน ดึอาโนท ของ ... แต่เขาก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ของการเดินทาง
Indeed, no, sir. I'm merely a humble butler.ไม่ใช่หรอกครับ ผมเป็นแค่พ่อบ้านเท่านั้น
Vampires, and this castle, are merely ghosts forgotten by time.ทั้งแวมไพร์ ทั้งปราสาท และปีศาจพวกนี้ ควรถูกลืมไปตามกาลเวลา
Listen, nowadays you have to think like a hero just to behave like a merely decent human being.ฟังในปัจจุบันคุณต้องคิดเหมือนพระเอก เพียงเพื่อให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์เพียงที่ดี
So, promise me that if I ever find the courage to think like a hero, then you will act like a merely decent human being.ดังนั้นสัญญากับฉันว่าถ้าฉันเคยพบความกล้าหาญที่จะคิดเหมือนพระเอกที่ แล้วคุณจะทำหน้าที่เหมือนมนุษย์เพียงที่ดี ใช่มั้ย?
So Ali turns out to be merely Aladdin. Just a con, need I go on?ที่จริงคือ อาลี คือ อะลาดิน ขอต่อแล้วกัน
Miscarriage-prone female reproductive system is merely an extension... of the body's natural and necessary instincts to reject foreign matter.ผู้หญิงที่มีแนวโน้มแท้งบุตร จริงๆแล้วเป็นระบบภูมิคุ้มกัน ที่ร่างกายทำการปฏิเสธวัตถุแปลกปลอมตามธรรมชาติ
I was merely running a drill.ผมแค่ออกกำลังกายก็เท่านั้น
We've merely made a preliminary reconnoitre, which has yielded a very approximate figure.ภูเขาของคุณเลย เราเพียงแต่... ปักหลักพื้นฐานไว้เท่านั้น ซึ่งมันให้

-merely- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不过尔尔[bù guò ěr ěr, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ ㄦˇ ㄦˇ, 不过尔尔 / 不過爾爾] merely mediocre; just middling

-merely- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミアリー;ミアリ[, miari-; miari] (adv) (sometimes メアリ) merely
仮面浪人[かめんろうにん, kamenrounin] (n) college student who is merely marking time to get into a better college
冷やかし[ひやかし, hiyakashi] (n) jeering; raillery; chaffing; merely asking the price; just looking at goods; window-shopping; browsing
巻き帯;巻帯[まきおび, makiobi] (n) obi that is not tied but merely wrapped around the body
形だけ[かたちだけ, katachidake] (exp) merely for form's sake
済む(P);濟む(oK)[すむ, sumu] (v5m,vi) (1) to finish; to end; to be completed; (2) to merely result in something less severe than expected; (3) to feel at ease; (4) (in the negative) (See すみません) to feel unease or guilt for troubling someone; to be sorry; (P)

-merely- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; this far ; up to here FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
นั่นเอง[adv.] (nan-ēng) EN: there ; simply ; just ; merely ; exactly ; sure enough FR: simplement
เพียง[adv.] (phīeng) EN: only ; merely ; simply ; barely ; solely ; just FR: seulement ; simplement ; tout juste ; à peine ; d'à peine
เพียงแค่[adv.] (phīengkhaē) EN: only ; just ; merely FR: simplement
เพียงแต่[adv.] (phīeng tāe) EN: merely ; only ; just FR: rien que ; seulement ; il suffit de
เพียงเท่านั้น (เพียง...เท่านั้น)[adv.] (phīeng thao) EN: merely FR:
สักแต่[X] (sak tāe) EN: mere ; merely ; just ; just ; only ; just only FR:
แต่[adv.] (tāe) EN: only ; merely FR: seulement ; uniquement ; simplement ; ne ... que ; exclusivement
แต่เพียง[adv.] (taē phīeng) EN: only ; merely ; just FR: seulement ; simplement ; ne ... que ; uniquement
แต่เพียงอย่างเดียว[adv.] (taē phīeng ) EN: only ; merely FR: seulement ; simplement
เท่านั้น[adv.] (thaonan) EN: only ; merely ; simply ; just ; alone FR: seulement ; uniquement ; simplement
เท่านั้นเอง[adv.] (thaonan ēng) EN: only ; merely ; just FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -merely-
Back to top