ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*magnetism*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น magnetism, -magnetism-

*magnetism* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magnetism (n.) อำนาจแม่เหล็ก See also: พลังแม่เหล็ก, อำนาจดึงดูด Syn. lure, influence, energy
personal magnetism (n.) เสน่ห์ Syn. charm
English-Thai: HOPE Dictionary
animal magnetismอำนาจที่ทำให้คนสะกดจิตได้ การดึงดูดทางกายต่อเพศตรงข้าม, ความดึงดูดทางเพศ., Syn. biomagnetism
magnetism(แมก'นิทิสซึม) n. คุณสมบัติของแม่เหล็ก,อำนาจแม่เหล็ก,ตัวที่ทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก,เสน่ห์,อำนาจดึงดูด
paleomagnetism(เพลีโอแมก'นิทิสซึม) n. ภาวะแม่เหล็กของหินแต่แรกเริ่ม., See also: paleomagnetic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
magnetism(n) อำนาจแม่เหล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
paleomagnetism; palaeomagnetismภาวะแม่เหล็กบรรพกาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magnetismอำนาจแม่เหล็ก [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Certainly enough metal to generate the magnetism to raise the remains when exposed to the MRI.ทำให้มันมีโลหะเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เป็นเหตุให้ศพตั้งขึ้นตอนที่ทำMRI
The four forces we know and love in the world around us are gravity, electromagnetism -- those you've probably heard of.เพราะความสมดุลระหว่าง สี่แรงพื้นฐาน สี่กองกำลังที่เรารู้และความรัก ในโลกรอบตัวเรา
Weak force is about a billion times less strong than electromagnetism, and it's responsible for radioactivity.เป็นพลังงานแม่เหล็ก ไฟฟ้าในท้ายที่สุด แรงอ่อนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พันล้านครั้งที่แข็งแกร่งน้อย กว่าแม่เหล็กไฟฟ้า
Maybe electromagnetism is weaker, and perhaps gravity is way more powerful.แต่แต่ละจักรวาลกระเป๋า ในลิขสิทธิ์ของอลัน อาจจะมีความสมดุลที่แตกต่าง กันอย่างสมบูรณ์ของกองกำลัง
And possibly intensify the electromagnetism. Why do you ask?และทำให้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าของเธอ เพิ่มขึ้นได้ นายถามทำไมเหรอ
At the flip of a switch, it delivers a pulse of magnetism lasting a tenth of a second to his cerebral cortex.ที่พลิกสวิทช์ก็ให้ชีพจรของ สนามแม่เหล็ก ยั่งยืนในสิบของที่สองที่จะเปลือก สมองของเขา
The ring of the bell dies as quickly as the pulse of magnetism shuts off.แหวนกระดิ่งตาย เป็นอย่างที่ชีพจรของแม่เหล็กปิด
Do not fall for his animal magnetism. You stay focused.อย่าได้ไปหลงความดิบเถื่อนเยี่ยงสัตว์ป่าของมัน เจ้าต้องมีสมาธิ
My psychic magnetism brought me here.แรงดึงดูดทางวิญญาณพาฉันมาที่นี่
I'll give my psychic magnetism a try to see if I can find him again.ผมจะลองใช้แรงดึงดูดทางวิญญาณ ตามหาตัวเขาดูครับ
As absurd as his claims are regarding this geomagnetism, we must obstruct him at every turn.การอ้างสิทธิอย่างไร้สาระของเขา รวมไปถึงพลังงานแม่เหล็กนี่ด้วย เราต้องขัดขวางเขาทุกวิถีทาง
In 1865, James Clerk Maxwell translated Faraday's idea about fields of electricity and magnetism into mathematical laws.เกี่ยวกับสาขาวิชาไฟฟ้า และแม่เหล็ก เป็นกฎหมายคณิตศาสตร์ เขาค้นพบว่าข้อมูลเหล่านี้ ย้ายผ่านพื้นที่ในคลื่น

*magnetism* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦克斯韦[Mài kè sī wéi, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 麦克斯韦 / 麥克斯韋] Maxwell (name); James Clerk Maxwell (1831-1879), Scottish physicist and mathematician, the originator of Maxwell's laws of electromagnetism and electromagnetic waves
[cí, ㄘˊ, 磁] magnetic; magnetism; porcelain
电磁学[diàn cí xué, ㄉㄧㄢˋ ㄘˊ ㄒㄩㄝˊ, 电磁学 / 電磁學] electromagnetism
磁性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 磁性] magnetic; magnetism
古地磁[gǔ dì cí, ㄍㄨˇ ㄉㄧˋ ㄘˊ, 古地磁] paleomagnetism
永磁[yǒng cí, ㄩㄥˇ ㄘˊ, 永磁] permanent magnetism
剩磁[shèng cí, ㄕㄥˋ ㄘˊ, 剩磁] residual magnetism

*magnetism* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地磁気[ちじき, chijiki] (n) geomagnetism; terrestrial magnetism
常磁性[じょうじせい, joujisei] (n) paramagnetism
引力[いんりょく, inryoku] (n) (1) attraction (e.g. magnetic, gravitation); affinity; (2) attractiveness; magnetism; (P)
磁力[じりょく, jiryoku] (n) magnetism; magnetic force
磁性[じせい, jisei] (n) magnetism
磁気[じき, jiki] (n) magnetism; (P)
素粒子の相互作用[そりゅうしのそうごさよう, soryuushinosougosayou] (n) fundamental interaction (i.e. gravitation, electromagnetism, weak interaction, strong interaction)
電磁投射砲[でんじとうしゃほう, denjitoushahou] (n) railgun (firearm that uses electromagnetism to propell a projectile)
電磁気[でんじき, denjiki] (n) electromagnetism
電磁気学[でんじきがく, denjikigaku] (n) electrodynamics; electromagnetism

*magnetism* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลังจิต[n.] (phalangjit) EN: mental power; power of mind FR: faculté intellectuelle [f] ; magnétisme [m] (fig.)
ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล[n. exp.] (phāwa maēle) EN: paleomagnetism ; palaeomagnetism FR:
เสน่ห์ดึงดูดใจ[n. exp.] (sanē deungd) EN: personal magnetism FR: magnétisme [m]
สภาวะแม่เหล็ก[n. exp.] (saphāwa maē) EN: magnetism FR: magnétisme [m]

*magnetism* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magnetismus {m}magnetism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *magnetism*
Back to top