ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*linked*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น linked, -linked-

*linked* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
index-linked (n.) ซึ่งเพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ
linked (adj.) ที่เชื่อมต่อกัน See also: ที่เชื่อมโยงกัน Syn. connected, combined Ops. disconnected, separated
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
doubly linked listรายการโยงคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
linked listรายการโยง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
singly linked listรายการโยงเดี่ยว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Linked deposit programsการค้ำประกันสินเชื่อโดยรัฐ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ
Dekins just blinked for a second. Then he laughed himself silly.Dekins เพียงกระพริบตาเป็นครั้งที่สอง แล้วเขาก็หัวเราะตัวเองโง่
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น
I came in and he slinked towards me and there was a fire and he's the President of the United States and nothing happened, I promise.ฉันเข้าไปแล้วเขาก็เดินมาหาฉัน แล้วมันก็เลยเริ่มจะยุ่ง แล้วเขาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วย แต่ไม่มีอะไรจริงๆนะคะ
Inextricably linked, like Marks Spencer, or bacon and eggs, or foot-and-bloody-mouth.เป็นสิ่งเชื่อมโยงที่แก้ไม่ออก เหมือนมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ หรือเบคอนกะไข่ หรือเท้ากับปากที่แตกเลือดไหล
Now, we're uplinked in real time to NASA and AsiaSatCom.ตอนนี้ เราได้เชื่อมโยงโดยตรง กับนาซ่าและเอเซียคอม
The device that you're wearing is linked to my heart rate monitor.อุปกรณ์ที่คุณสวมอยู่ เชื่อมต่อไปยัง ตัววัดชีพจร
But isn't it interesting that the whole ocean current system is all linked together in this loop?แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวง
He blinked. She was gone.พอกระพริบตา เธอก็หายไป
He's been linked to 9 murders in the last five years.ถูกโยงกับการฆ่า 9 ศพ ใน 5 ปีที่ผ่านมา
If I don't, being linked to my beautiful bodies at work will be the least of my worries.ไม่งั้น การต้องทำงานกับผลงานศพสวยๆ ของผม จะกลายเป็นเรื่องน่ากังวลน้อยที่สุดไปเลย
They were all linked to murder.- พวกเขาถูกโยงเข้ากับการฆาตรกรรม

*linked* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, 离不开 / 離不開] inseparable; inevitably linked to
相通[xiāng tōng, ㄒㄧㄤ ㄊㄨㄥ, 相通] interlinked; connected; communicating; in communication; accommodating
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, 千丝万缕 / 千絲萬縷] linked in countless ways
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, 结连 / 結連] linked in a chain
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 链表 / 鏈表] linked list
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关联 / 關聯] related; linked; affiliated

*linked* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] (n) enzyme-linked immunoSorbent assay (virus detection method); ELISA
[, no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked))
リンクトマルチセッション[, rinkutomaruchisesshon] (n) {comp} linked multi-session
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] (n) {comp} linked list
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row
業績連動払い[ぎょうせきれんどうはらい, gyousekirendouharai] (n) performance-based pay; achievement-based pay; payment linked to performance
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P)
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
連動[れんどう, rendou] (n,vs) (1) operating together; working together; gearing; linkage; (adj-f) (2) linked; coupled; interlocking; (P)
連句;聯句[れんく, renku] (n) linked verse; couplet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] linked list
連結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list
連結操作[れんけつそうさ, renketsusousa] linked-operations
連鎖リスト[れんさリスト, rensa risuto] chained list, linked list

*linked* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมโยง[adj.] (cheūam yōng) EN: linked FR:
เครดิตลิงค์โน้ต[n. exp.] (khrēdit lin) EN: credit-linked note (CLN) FR:
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
ประพัทธ์[v.] (praphat) EN: be linked to FR:
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation

*linked* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehrsverbund {m}linked transport system

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *linked*
Back to top