ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-linked-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น linked, *linked*,

-linked- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He alone has challenged those who have linked organized crime with legitimate business throughout our state.เพื่อต้านบุคคลที่กระทำอาชญากรรม โดยเอาธุรกิจสุจริตบังหน็าทั่วประเทศ
With its 27 linked radio telescopes we can search more accurately than at any other facility.ด้วยการเชื่อมโยง 27 กล้องโทรทรรศน์วิทยุ เราสามารถค้นหา ได้แม่นยำมากขึ้น
The device that you're wearing is linked to my heart rate monitor.อุปกรณ์ที่คุณสวมอยู่ เชื่อมต่อไปยัง ตัววัดชีพจร
But isn't it interesting that the whole ocean current system is all linked together in this loop?แต่มันน่าสนใจตรงที่ระบบทั้งหมดของกระแสน้ำในมหาสมุทร ต่อเชื่อมเข้าด้วยกันเป็นวง
He's been linked to 9 murders in the last five years.ถูกโยงกับการฆ่า 9 ศพ ใน 5 ปีที่ผ่านมา
If I don't, being linked to my beautiful bodies at work will be the least of my worries.ไม่งั้น การต้องทำงานกับผลงานศพสวยๆ ของผม จะกลายเป็นเรื่องน่ากังวลน้อยที่สุดไปเลย
They were all linked to murder.- พวกเขาถูกโยงเข้ากับการฆาตรกรรม
Strange things are happening. Things linked to his disappearance.มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้น ที่เกี่ยวโยงกับการหายตัวไปของเขา
Ballistic tests have linked last night's shooting with the shooting from the market and the shooting from the subway, so...การุตรวจสอบแนวกระสุน เชือมโยงการยิงเมื่อคืน... ...กับการยิงที่ตลาดและที่รถใต้ดิน ซึ่ง...
Test results linked to this entry, saved on 6 redundant drives.ผลการทดสอบที่เชื่อมโยงในงานนี้ถูกบันทึก.. โดยไดรฟ์อิสระ 6 ตัว ยังรักษาไม่ได้
We have direct calls to you from a number linked to Rashid.เราพบว่ามีเบอร์โทรศัพท์_BAR_ ที่เชื่อมต่อถึงราชิดโทรเข้าหาคุณ
Detective Hoffman's fate is linked to Eric's survival.ชะตาของนักสืบฮอฟแมนเกี่ยวข้องกับการรอดของ อีริค

-linked- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
离不开[lí bu kāi, ㄌㄧˊ ㄅㄨ˙ ㄎㄞ, 离不开 / 離不開] inseparable; inevitably linked to
千丝万缕[qiān sī wàn lǚ, ㄑㄧㄢ ㄙ ㄨㄢˋ ㄌㄩˇ, 千丝万缕 / 千絲萬縷] linked in countless ways
结连[jié lián, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄢˊ, 结连 / 結連] linked in a chain
链表[liàn biǎo, ㄌㄧㄢˋ ㄅㄧㄠˇ, 链表 / 鏈表] linked list

-linked- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
リンクトマルチセッション[, rinkutomaruchisesshon] (n) {comp} linked multi-session
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] (n) {comp} linked list
係り結び;係結び[かかりむすび, kakarimusubi] (n) {ling} connection; relation; linked form; bounded form
妻(P);夫;具[つま, tsuma] (n) (1) (妻, 夫 only) (usu. 妻) wife; (2) (妻, 夫 only) (arch) dear (formerly used by romantically linked men and women to refer to one another); (3) (uk) garnish (esp. one served with sashimi); (4) (uk) embellishment; (P)
数珠繋ぎ;数珠つなぎ[じゅずつなぎ, juzutsunagi] (adv) linked together; tied in a row
業績連動払い[ぎょうせきれんどうはらい, gyousekirendouharai] (n) performance-based pay; achievement-based pay; payment linked to performance
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P)
縁がある[えんがある, engaaru] (exp) to be fated to; be linked by fate
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P)
連句;聯句[れんく, renku] (n) linked verse; couplet
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リンク付リスト[リンクつきリスト, rinku tsuki risuto] linked list
連結リスト[れんけつリスト, renketsu risuto] chained list, linked list
連鎖リスト[れんさリスト, rensa risuto] chained list, linked list

-linked- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อมโยง[adj.] (cheūam yōng) EN: linked FR:
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
ประพัทธ์[v.] (praphat) EN: be linked to FR:
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -linked-
Back to top