ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*lavatory*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lavatory, -lavatory-

*lavatory* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lavatory (n.) ห้องน้ำ See also: ห้องส้วม Syn. toilet
lavatory (n.) อ่างน้ำ See also: อ่างอาบน้ำ, อ่างล้างชาม, อ่างล้างมือและหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
lavatory(แลฟ'วะทอรี) n. ห้องน้ำ,อ่างล้างมือ-ล้างหน้า
English-Thai: Nontri Dictionary
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lav (abbr.) ห้องน้ำ (คำย่อของ lavatory)
ส้วม (n.) lavatory See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C
ส้วมซึม (n.) lavatory with septic tanks See also: cesspool Syn. ส้วม
โถส้วม (n.) lavatory See also: toilet, water closet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hatched it in the lavatory. My plans are always hatched in lavatories.แผนของฉันจะฟักออกมาเสมอ ในห้องน้ำ
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ
Where's the lavatory, I mean, the bathroom?ที่นี่มี... สุขา.. ใหมครับ
Well, you know where the lavatory is.เอ้า เธอรู้ทางไปห้องน้ำแล้วนะ
I'm Sorry madam, But you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ระหว่างที่รถไฟยังอยู่ที่สถานี
I'm sorry madam but you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำระหว่างที่ที่รถไฟกำลังอยู่ที่สถานนีนะ
You think this is a lavatory? Go in and out as you please?เจ้าคิดว่านี่เป็นส้วมหรือไง คิดจะเข้าก็เข้าจะออกก็ออก
Men's lavatory. Please respond.ห้องน้ำชาย ช่วยไปดูด้วย
I'll use the lavatory first, if you don't mind.ขอใช้ห้องน้ำก่อนนะคะ ถ้าคุณไม่รังเกียจ
HPD found it in the lavatory trash.ตำรวจพบในถังขยะห้องน้ำ

*lavatory* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗手间[xǐ shǒu jiān, ㄒㄧˇ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄢ, 洗手间 / 洗手間] toilet; lavatory; washroom
[cè, ㄘㄜˋ, 厕 / 廁] rest-room; toilet; lavatory
厕所[cè suǒ, ㄘㄜˋ ㄙㄨㄛˇ, 厕所 / 廁所] toilet; lavatory

*lavatory* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P)
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P)
便所[べんじょ, benjo] (n) toilet; lavatory; rest room; latrine; comfort station; (P)
公衆トイレ[こうしゅうトイレ, koushuu toire] (n) public lavatory; public restroom
公衆便所[こうしゅうべんじょ, koushuubenjo] (n) public lavatory
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] (n) toilet; lavatory; powder room
化粧部屋[けしょうべや, keshoubeya] (n) lavatory; dressing room
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)
辻便所[つじべんじょ, tsujibenjo] (n) (obsc) public lavatory
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory

*lavatory* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ส้วมซึม[n. exp.] (sūam seum) EN: lavatory with septic tanks ; privy ; outhouse FR:
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet FR: toilettes [fpl]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]

*lavatory* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
öffentliche Bedürfnisanstalt {f} | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories
Klosettdeckel {m}lavatory lid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *lavatory*
Back to top