ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-lavatory-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น lavatory, *lavatory*,

-lavatory- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Extra lavatory forward. Locks are digital on 29 and keyed on this.ตำรวจวอชิงตันพบศพเขา ที่แครอน ในจอร์จทาวน์ ดัคกี้กับแอบบี้จะตามรายงานให้ทราบ
You need the lavatory pass.เธอต้องมีใบอนุญาติไปห้องน้ำ
OK. Can I have the lavatory pass?ค่ะ หนูขอใบอนุญาติไปห้องน้ำได้มั้ยคะ
Well, you know where the lavatory is.เอ้า เธอรู้ทางไปห้องน้ำแล้วนะ
I'm Sorry madam, But you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ระหว่างที่รถไฟยังอยู่ที่สถานี
I'm sorry madam but you can't use the lavatory while the train is in station.ขอโทษนะ แต่คุณไม่สามารถใช้ห้องน้ำระหว่างที่ที่รถไฟกำลังอยู่ที่สถานนีนะ
I'll use the lavatory first, if you don't mind.ขอใช้ห้องน้ำก่อนนะคะ ถ้าคุณไม่รังเกียจ
HPD found it in the lavatory trash.ตำรวจพบในถังขยะห้องน้ำ
I may have to go to the lavatory for a little while.ผมขอไปห้องน้ำสักพักหน่อยแล้ว
Now... the clothes you wore when you were admitted, along with your personal effects, are in the lavatory next door.เอาล่ะ... เสื้อผ้าที่ลูกใส่ ตอนลูกเข้ามาที่นี่ พร้อมกับของส่วนตัวของลูก

-lavatory- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公衆便所[こうしゅうべんじょ, koushuubenjo] (n) public lavatory
辻便所[つじべんじょ, tsujibenjo] (n) (obsc) public lavatory
雪隠[せっちん;せついん(ok);せんち(ok), secchin ; setsuin (ok); senchi (ok)] (n) (See 便所) toilet; lavatory

-lavatory- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]
ส้วม[n.] (sūam) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl] ; cabinets [mpl] (vx)
ส้วมซึม[n. exp.] (sūam seum) EN: lavatory with septic tanks ; privy ; outhouse FR:
สุขา[n.] (sukhā) EN: lavatory ; toilet FR: toilettes [fpl]
โถส้วม[n.] (thōsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; toilet bowl FR: toilettes [fpl] ; toilette (Belg., Québ.) [f] ; cuvette de cabinet [f]

-lavatory- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
öffentliche Bedürfnisanstalt {f} | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -lavatory-
Back to top