ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*insurgent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น insurgent, -insurgent-

*insurgent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
insurgent (n.) กบฎ See also: ผู้ก่อกบฏ, ผู้ต่อต้านรัฐบาล, ผู้ประท้วง Syn. rebel, revolter
insurgent (adj.) ซึ่งต่อต้านรัฐบาล See also: ซึ่งก่อกบฏ, ซึ่งเป็นกบฏ Syn. rebellious
English-Thai: HOPE Dictionary
insurgent(อินเซอ'เจินทฺ) n. ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ก่อการกบฏ,adj. จลาจล,กบฏ,ลุกลาม,เป็นระลอก, Syn. rebellious
English-Thai: Nontri Dictionary
insurgent(adj) เป็นกบฏ,จลาจล,กำเริบ,ลุกลาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
insurgentผู้ก่อการกำเริบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The operation is aimed at crushing the insurgents in their strongholds.ปฏิบัติการมุ่งโจมตีฐานตั้งมั่นกองกบฏ
But how many insurgents are still there?แต่ยังคงมีกองกบฏเหลืออยู่เท่าไหร่
Emperor and Supreme Head of the provinces of the Orient, having been informed of the events... which recently took place in the City of Alexandria... do hereby declare and command that the insurgents shall be pardoned and freed. From now on, you shall be จักรพรรดิ์และเจ้าเหนือหัวของดินแดนแห่งตะวันออก
But then some Iraqi guys... maybe insurgents, I don't fucking know...แต่สักพักมีคนอิรักหลายคนเข้ามา อาจเป็นพวกกบฏ ผมเองก็ไม่รู้
Coalition forces picked up a Shiite insurgent just outside of Baghdad.กองกำลังแนวร่วมก่อความ ไม่สงบที่อยู่นอกแบกแดด
The duchess from insurgents whoพิทักษ์ท่านดุชเชสจากพวกกบฎ
I was heading to a cafe, walking across this little town square, and an insurgent opened fire.ฉันเดินตรงดิ่งไปที่ร้านกาแฟ เดินข้ามพื้นที่กลางเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง และแล้วฝ่ายกบฎ ก็เปิดฉากยิงเข้ามา
On the 24th of this month, in the south of Baghdad, 30 km away from the town of Mahmudiyah, a Japanese photo journalist was shot to death by a group of armed insurgents while on his way to collect data.ในวันที่ 24 ของเดือนนี้ ทางตอนใต้ของแบกแดด 30 กิโลเมตรจากเมืองมาห์มูดิย่าห์ ช่างภาพนิตยสารชาวญี่ปุ่นที่ถูกยิงตาย
He became a thief that the people talk about with resentment, and an insurgent who shakes up the mainstay of the country.เขากลายเป็นโจรที่ ชาวบ้านพูดถึงด้วยความไม่พอใจ และเป็นกบฏที่สั่นคลอนแกนนำของประเทศ
He went into that compound alone and killed like 10 insurgents. - That's what you heard, Lenihan?ครับผม, จอร์นสันและฟอกโทรดบอกผมว่าเขา...
Where they identified multiple insurgents on our hit list.ที่ซึ่งสายลับระบุว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของผู้ก่อการ้าย
Bagged by an insurgent patrol when I was in Kandahar.ถูกพวกลาดตระเวณจับยัดกระสอบ ตอนที่อยู่ในคานดาฮ่า

*insurgent* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反叛分子 / 反叛份子] insurgent; rebel
叛徒[pàn tú, ㄆㄢˋ ㄊㄨˊ, 叛徒] traitor; turncoat; rebel; renegade; insurgent

*insurgent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反乱者;叛乱者[はんらんしゃ, hanransha] (n) rebel; insurgent
反徒;叛徒[はんと, hanto] (n) rebels; insurgents
暴徒[ぼうと, bouto] (n) insurgent; (P)
武装勢力[ぶそうせいりょく, busouseiryoku] (n) armed group; armed insurgents
硬軟両派[こうなんりょうは, kounanryouha] (n) stalwart and insurgent factions
[ぞく, zoku] (n) (1) thief; robber; burglar; (2) rebel; insurgent; traitor
逆賊[ぎゃくぞく, gyakuzoku] (n) rebel; traitor; insurgent
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate

*insurgent* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
พวกกบฎ[n. exp.] (phūak kabot) EN: rebels ; insurgents FR: rebelles [mpl] ; insurgés [mpl]
ผู้ก่อการร้าย[n.] (phūkøkānrāi) EN: insurgent ; terrorist ; rioter ; bandit FR: terroriste [m] ; insurgé [m]

*insurgent* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rebell {m}insurgent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *insurgent*
Back to top