ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*instance*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instance, -instance-

*instance* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
for instance (conj.) ตัวอย่างเช่น See also: เช่น Syn. for example
in the first instance (idm.) ประการแรก (คำทางการ) See also: อย่างแรก, เริ่มแรก
instance (n.) กรณี See also: ราย, ประการ, คราว, ตัวอย่าง
instance (n.) การดำเนินคดี (กฎหมาย)
instance (vt.) ยกตัวอย่าง See also: เช่นว่า, เช่น, ตัวอย่างเช่น
English-Thai: HOPE Dictionary
instance(อิน'สเทินซฺ) n. กรณี,ตัวอย่าง,การฟ้องร้องคดี,ความรีบด่วน. -at the instance of โดยการดลใจหรือการแนะนำของ. -for instance ตัวอย่างเช่น. vt. ยกตัวอย่าง,ยกอุทาหรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
instance(n) ตัวอย่าง,คำขอร้อง,กรณี,โอกาส,ความรีบด่วน,การฟ้องร้อง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
instanceกรณีตัวอย่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศาลชั้นต้น (n.) Court of First Instance
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This one, for instance. Might have been designed for you.ยกตัวอย่างชุดนี้อาจจะถูกออกเเบบไว้สําหรับคุณก็ได้
For instance, you look a little divorced.อย่างเช่น คุณดูเหมือนเพิ่งหย่า
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
For instance, is it a fact that your son grew up... with you and your husband in Mexico in a small town?ยกตัวอย่างเช่น จริงหรือเปล่าที่ลูกชายคุณโต มากับคุณและสามีคุณในแม็กซิโกในเมืองเล็กๆ
I mean, think of the tourist potential, for instance, or...หมายถึง คงมีนักท่องเที่ยว มาสัมผัสสถานที่จริงกันมากเลยทีเดียว
And my only regret in this instance is that one of them, Miss Ventura, was subjected to the scrutiny and innuendo of the media as a result of that friendship with me.And my only rearet in this instance is that one of them, Miss Ventura... ... was subjected to the scrutiny and innuendo of the media... ...as a result of that friendship with me.
Some of her requests, for instance, that I should bring Claudia Schiffer as my date to the funeral,เธอขอร้องผมไว้บางอย่าง อย่างเช่นให้ผมควงคลอเดีย ชิฟเฟอร์ มาเป็นคู่เดทในงานนี้
It even writes on glass, so if you've got a framed picture, like, for instance, this one of Blue, you can just write on it.อย่าง... ถ้าคุณมีกรอบรูป แบบรูปของวงบลูนี่ คุณจะเขียนไปบนนั้นก็ได้
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
Sir William Lucas, for instance, is a very agreeable man.อย่างเซอร์วิลเลี่ยม ลูคัส ก็เป็นคนน่าคบมาก
For instance, there's a new psychiatrist here in town, name of Lowenstern.ในเมืองนี้มีจิตแพทย์คนใหม่ ชื่อโลเวนสเติร์น

*instance* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
例子[lì zi, ㄌㄧˋ ㄗ˙, 例子] case; (for) instance; example
例如[lì rú, ㄌㄧˋ ㄖㄨˊ, 例如] for example; for instance; such as
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, 比如] for example; for instance; such as
譬如[pì rú, ㄆㄧˋ ㄖㄨˊ, 譬如] for example; for instance; such as
[gù, ㄍㄨˋ, 故] happening; instance; reason; cause; deceased; old
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, 比方] analogy; instance
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
周延[zhōu yán, ㄓㄡ ㄧㄢˊ, 周延] exhaustive; distributed (logic: applies to every instance)

*instance* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスタンス[, insutansu] (n) instance
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable
こっきり[, kokkiri] (suf) (See ぽっきり) just (applies to set number of items, instances, etc.)
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance
データインスタンス[, de-tainsutansu] (n) {comp} data instance
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
一審[いっしん, isshin] (n) first instance; first trial; (P)
[れい(P);ためし, rei (P); tameshi] (n,pref,adj-no) (1) custom; practice; habit; usual; (2) (れい only) said; aforementioned; (3) instance; example; case; illustration; usage; (4) precedent; (5) (れい only) annual; (P)
異言[いげん, igen] (n) tongues (i.e. utterances or "languages" spoken during instances of glossolalia)
類例[るいれい, ruirei] (n) similar instance; similar case; parallel case; analogy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram
実例[じつれい, jitsurei] sample, example, instance, concrete case
文書実現値[ぶんしょじつげんち, bunshojitsugenchi] document instance
文書実現値集合[ぶんしょじつげんちしゅうごう, bunshojitsugenchishuugou] document instance set

*instance* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
กรณี[n.] (karanī = kø) EN: [classif. : case, instance, example, contingency, event] FR:
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance FR: cette fois ; cette fois-ci
เมาะว่า[v. exp.] (mǿwā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; period ; occasion ; instance ; chance ; opportunity FR:
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
ราย[n.] (rāi) EN: case ; instance ; person ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record FR: article [m] ; rubrique [f]
ราย[n.] (rāi) EN: [classif.: case, instance, item, account, issue, story, party, statement, record] FR:
ศาล[n.] (sān) EN: court ; tribunal ; law court ; court of justice FR: cour de justice [f] ; cour [f] ; tribunal [m] ; juridiction [f] ; palais de justice [m] ; instance [f] ; instance judiciaire [f]
ศาลชั้นต้น[n.] (sānchanton) EN: court of first instance ; trial court FR: tribunal de première instance [m] (Belg.)
ตามตัวอย่าง[adv.] (tām tūayāng) EN: as an example ; as an instance ; by sample FR: par exemple
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
อุทาหรณ์[n.] (uthāhøn) EN: example ; instance ; model ; precedent FR: exemple [m] ; cas [m]
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify FR: exemplifier

*instance* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *instance*
Back to top