ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-instance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น instance, *instance*,

-instance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง
And my only regret in this instance is that one of them, Miss Ventura, was subjected to the scrutiny and innuendo of the media as a result of that friendship with me.And my only rearet in this instance is that one of them, Miss Ventura... ... was subjected to the scrutiny and innuendo of the media... ...as a result of that friendship with me.
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี
For instance if you wanted to go to a chemist and say look I want to have a chemical say a pesticide which will persist throughout the food chain and I don't want to have to renew it very very oftenยกตัวอย่าง ถ้าคุณไปหานักเคมีและบอกว่า นี่แน่ะ ผมอยากได้สารเคมีสักอย่าง เช่น ยาฆ่าแมลง ที่คงอยู่ตลอดห่วงโซ่อาหาร
You go to your closet and you select, I don't know, that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world you take yourself too seriously to care about what you put on but what you don't know is that that sweater is not just blue.เธอเปิดตู้เสื้อผ้า... แล้วเลือกหยิบสเวตเตอร์สีฟ้าสตึ... เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่า เป็นคนเอาจริงเอาจัง...
Go upstairs this instance and tidy yourself up!ขึ้นไปบนห้องของเธอ และทำตัวให้เรียบร้อย
This is one instance where being out for yourself didn't serve you.นี่เป็นตัวอย่างนึงว่า การที่เธอหนีออกมาได้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
Well, darkness is the absence of light, and the stupidity in that instance was the absence of me.อืม ความมืดคือการขาดแสงสว่าง ความโง่เง่าคือการไม่มีฉันอยู่ด้วย
Each liquefied thing provides an instance of the property of being liquid.แต่ละสสารที่สามารถ กลายเป็นของเหลวได้จะให้ คุณสมบัติของการกลายเป็นของเหลว
What happened today was just another instance of it.อะไรที่เกิดขึ้นวันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
That is why your true feelings within that instance is important and within that instance...ความจริงในใจของคุณถึงได้สำคัญไงล่ะ
And while it's a nice idea to imagine a typical snail with a spiral, for instance -- and you know there are spiral galaxies, for instance -- the question is, why is this shape gonna be also in the sky?และในขณะที่มันเป็นความคิดที่ดี ที่จะจินตนาการหอยทากทั่วไปที่มี เกลียวเช่น - และคุณรู้ว่ามีกาแลคซีเกลียวเช่น -

-instance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インスタンス[, insutansu] (n) instance
インスタンス変数[インスタンスへんすう, insutansu hensuu] (n) {comp} instance variable
サイクルインスタンス[, saikuruinsutansu] (n) {comp} cycle instance
データインスタンス[, de-tainsutansu] (n) {comp} data instance
デフォルトインスタンス[, deforutoinsutansu] (n) {comp} default instance
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
一事が万事[いちじがばんじ, ichijigabanji] (exp) a single instance indicates what happens all the time; one case gives you an idea of what always happens
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インスタンス[いんすたんす, insutansu] instance
データインスタンス[でーたいんすたんす, de-tainsutansu] data instance
デフォルトインスタンス[でふぉるといんすたんす, deforutoinsutansu] default instance
副プログラムの分身[ふくプログラムのぶんしん, fuku puroguramu nobunshin] instance of a subprogram
文書実現値[ぶんしょじつげんち, bunshojitsugenchi] document instance
文書実現値集合[ぶんしょじつげんちしゅうごう, bunshojitsugenchishuugou] document instance set

-instance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
อาทิเช่น[X] (āthi chen) EN: for example ; like ; for instance ; such as FR: par exemple ; c'est-à-dire ; comme ; tel que
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช่น[conj.] (chen) EN: for example ; for instance ; such as ; like ; as ; similar to ; like FR: par exemple ; comme ; tel que
เช่นว่า[X] (chen wā) EN: such as ; for example ; for instance FR:
คือว่า[v. exp.] (kheū wā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
ครั้งนี้[n. exp.] (khrang nī) EN: this time ; now ; in this instance FR: cette fois ; cette fois-ci
เมาะว่า[v. exp.] (mǿwā) EN: that is ; for instance ; that is to say ; namely ; well FR: c'est-à-dire ; cela signifie
งวด[n.] (ngūat) EN: time ; period ; occasion ; instance ; chance ; opportunity FR:
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: for example ; for instance ; e.g. ; at first FR: par exemple ; tout d'abord
ราย[n.] (rāi) EN: case ; instance ; person ; item ; account ; issue ; story ; party ; statement ; record FR: article [m] ; rubrique [f]
ศาล[n.] (sān) EN: court ; tribunal ; law court ; court of justice FR: cour de justice [f] ; cour [f] ; tribunal [m] ; juridiction [f] ; palais de justice [m] ; instance [f] ; instance judiciaire [f]
ศาลชั้นต้น[n.] (sānchanton) EN: court of first instance ; trial court FR: tribunal de première instance [m] (Belg.)
ตามตัวอย่าง[adv.] (tām tūayāng) EN: as an example ; as an instance ; by sample FR: par exemple
ตัวอย่าง[n.] (tūayāng) EN: example ; sample ; model ; instance FR: exemple [m] ; échantillon [m] ; spécimen [m] ; illustration [f] ; parangon [m] (vx - litt.)
ตัวอย่างเช่น[conj.] (tūayāng che) EN: for example ; for instance FR: par exemple ; à titre d'exemple
อุทาหรณ์[n.] (uthāhøn) EN: example ; instance ; model ; precedent FR: exemple [m] ; cas [m]
อย่างเช่น[X] (yāngchen) EN: such as ; for example ; like for example ; for instance ; so ; such ; like ; as FR: comme par exemple; tel que
ยกตัวอย่าง[v.] (yok tūayāng) EN: exemplify ; illustrate ; typify ; instance ; embody ; give an example (of) ; cite an instance FR: donner un exemple ; exemplifier
ยกอุทาหรณ์[v. exp.] (yok uthāhøn) EN: give an example ; cite an instance ; exemplify FR: exemplifier

-instance- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -instance-
Back to top