ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*independence*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น independence, -independence-

*independence* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
independence (n.) ความเป็นอิสระ See also: อิสรภาพ Ops. dependence
Independence Day (n.) วันชาติของอเมริกา (4 กรกฏาคม ปี ค.ศ. 1776)
independence neutrality (n.) การเป็นกลาง See also: การไม่เข้าข้างฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
independence(อินดิเพน' เดินซฺ) n. อิสรภาพ, เอกราช, ความเป็นอิสระ, ความไม่ขึ้นอยู่กับการควบคุมหรือสนับสนุนของคนอื่น รายได้ที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง, Syn. independency, freedom, liberty ###A. subjugation)
English-Thai: Nontri Dictionary
independence(n) เอกราช,ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด,อิสรภาพ,พรรคการเมืองอิสระ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
independenceความไม่พึ่งพิง, ความไม่ขึ้นกับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Independenceการเป็นตัวของตัวเองและเป็นอิสระตามวัย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเป็นอิสระ (n.) independence See also: freedom, liberation Syn. อิสรภาพ
ความเป็นเอกราช (n.) independence See also: freedom, liberation Syn. ความเป็นไท Ops. ความเป็นทาส
ประกาศอิสรภาพ (v.) declare independence Syn. ปลดปล่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
Next week is the anniversary of Sarkhanese independence, is it not?{\cHFFFFFF}Next week is the anniversary of Sarkhanese independence, is it not?
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
And there is no doubt that after the war independence will come.และไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังสงคราม เอกราชก็จะมาถึง
I am not concerned about the independence of India.ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย
C... tryin' to drive down independence avenue.พยายามขับรถอยู่บนถนน
True love comes from true independence. Forget all about Ji-Hoon.รักแท้น่ะมันต้องมาจากการให้อิสระซึ่งกันและกันสิ จริงมั้ย?
Too much independence frightens them.พวกนี้กลัวเสรีภาพที่มากเกินไป

*independence* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
独立[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 独立 / 獨立] independent; independence; to stand alone
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard
独立宣言[dú lì xuān yán, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 独立宣言 / 獨立宣言] Declaration of Independence
司法独立[sī fǎ dú lì, ㄙ ㄈㄚˇ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, 司法独立 / 司法獨立] judicial independence
统独[tǒng dú, ㄊㄨㄥˇ ㄉㄨˊ, 统独 / 統獨] unification and independence

*independence* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality
分立[ぶんりつ, bunritsu] (n,vs) segregation; separation; independence; (P)
年頃(P);年ごろ[としごろ, toshigoro] (adv,n) (1) (See 年の頃) approximate age; apparent age; (2) marriageable age (esp. of a woman); age of independence; age of adulthood; (3) (after modifying phrase) appropriate age (to ...); old enough (to ...); (n,n-adv) (4) (arch) (See 年来) for some years; (P)
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance
独立自尊[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) (spirit of) independence and self-respect
自主[じしゅ, jishu] (n,vs) independence; autonomy; (P)
自立[じりつ, jiritsu] (n,vs,adj-no) independence; self-reliance; (P)
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence

*independence* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
ความมีเอกราช[n. exp.] (khwām mī ēk) EN: independence FR:
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām mī ēk) EN: economic independence FR:
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ē) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n. exp.] (khwām pen i) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsa) EN: declare independence FR: déclarer l'indépendance
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp th) EN: academic freedom ; academic independence FR: liberté académique [f]
ไทย[n.] (thai) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation FR:
วันเอกราช [n. prop.] (Wan Ēkkarāt) EN: Independence Day FR: fête nationale [f]
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง[n. prop.] (Wan Plīenpl) EN: Independence Day FR:
วันประกาศอิสรภาพ[n. prop.] (Wan Prakāt ) EN: Independence Day FR: Le Jour de l'Indépendance [m]

*independence* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence
Unabhängigkeitstag {m} (4. Juli)Independence Day [Am.]
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj}lacking in independence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *independence*
Back to top