ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-independence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น independence, *independence*,

-independence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,
# My independence seems to vanish in the hazeความคืออิสระของฉันดูเหมือนว่าจะ หายไปในหมอกควัน
To gain independence we must prove worthy of it.การจะได้เอกราชคืน เราต้องพิสูจน์ความพร้อมให้เห็น
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
And there is no doubt that after the war independence will come.และไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังสงคราม เอกราชก็จะมาถึง
I am not concerned about the independence of India.ผมไม่ได้ห่วงเรื่องเอกราชของอินเดีย
C... tryin' to drive down independence avenue.พยายามขับรถอยู่บนถนน
Too much independence frightens them.พวกนี้กลัวเสรีภาพที่มากเกินไป
You can't seriously intend to run chemical tests on the Declaration of Independence in the back of a moving van.คุณจะใช้สารเคมีทดสอบ... . กับใบประกาศอิสรภาพ ในหลังรถบรรทุกไม่ได้
He tried to walk out with a copy of the Declaration of Independence without paying.เขากำลังเดินออกไป พร้อมสำเนาใบประกาศอิสรภาพ... . โดยไม่จ่ายเงิน.
On the back of a hundred-dollar bill is an etching of Independence Hallด้านหลังของแบงค์ 100 มีภาพห้องลงนามอิสรภาพ

-independence- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
美国独立战争[Měi guó dú lì zhàn zhēng, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, 美国独立战争 / 美國獨立戰爭] American war of independence (1775-1783)
雪山狮子旗[xuě shān shī zi qí, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙ ㄑㄧˊ, 雪山狮子旗 / 雪山獅子旗] Snow lion banner, banned flag of Tibetan independence movement, featuring mythological Snow Leopard

-independence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立記念日[アメリカどくりつきねんび, amerika dokuritsukinenbi] (n) American Independence day; Fourth of July
インデペンデンス;インディペンデンス[, independensu ; indeipendensu] (n) independence
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] (n) {comp} data independence
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence
独立自存[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) independence and self-reliance
独立自尊[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) (spirit of) independence and self-respect
自立心[じりつしん, jiritsushin] (n) spirit of self-reliance; feeling of independence
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ独立性[データどくりつせい, de-ta dokuritsusei] data independence
独立性[どくりつせい, dokuritsusei] independence
装置独立性[そうちどくりつせい, souchidokuritsusei] device independence

-independence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
ครองความเป็นโสด[v. exp.] (khrøng khwā) EN: remain single ; be single ; preserve one's independence FR: conserver son indépendance
ความมีเอกราช[n. exp.] (khwām mī ēk) EN: independence FR:
ความมีเอกราชในทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām mī ēk) EN: economic independence FR:
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ē) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n. exp.] (khwām pen i) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
เนกขัม[n.] (nēkkham) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
เนกขัมมะ[n.] (nēkkhamma) EN: renunciation ; giving up the world ; escape from sensuality ; absence of greed ; independence of sensual desire and pleasures ; self-denial ; self-abnegation FR: renoncement [m]
ประกาศอิสรภาพ[v. exp.] (prakāt itsa) EN: declare independence FR: déclarer l'indépendance
เสรีภาพทางวิชาการ[n. exp.] (sērīphāp th) EN: academic freedom ; academic independence FR: liberté académique [f]
ไทย[n.] (thai) EN: freedom ; independence ; liberty ; emancipation FR:
วันเอกราช [n. prop.] (Wan Ēkkarāt) EN: Independence Day FR: fête nationale [f]
วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง[n. prop.] (Wan Plīenpl) EN: Independence Day FR:
วันประกาศอิสรภาพ[n. prop.] (Wan Prakāt ) EN: Independence Day FR: Le Jour de l'Indépendance [m]

-independence- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herstellerunabhängigkeit {f}vendor independence
unselbstständig; unselbständig [alt] {adj}lacking in independence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -independence-
Back to top