ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ill-treat*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ill-treat, -ill-treat-

*ill-treat* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-treat (vt.) ทำร้ายหรือทารุณ (คนหรือสัตว์) See also: ข่มเหง, ปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, harm, mistreat
ill-treatment (n.) ความทารุณต่อคนหรือสัตว์ See also: การปฏิบัติไม่ดีต่อ (คน / สัตว์) Syn. abuse, maltreatment
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-treatvt. ปฏิบัติต่ออย่างไม่ดี,ทำไม่ดีต่อ., See also: ill-treatment n., Syn. abuse
English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-treat(vt) ทารุณ,กดขี่ข่มเหง,รังแก,ทำไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Promised to be good to you. Sorry that I ended up ill-treating you.สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนที่ดี ขอโทษที่สุดท้ายก็ทำให้เธอเจ็บ
No animal has been ill-treated for the needs of the shooting of the movie.กรุณา ดูแลโลก คิดถึงคนรุ่นหลัง คิดถึงชีวิต สัตว์ไม่ได้รับการทารุณ ในการถ่ายทำเรื่องนี้
I hope they haven't ill-treated you.ข้าหวังว่าพวกนั้นจะไม่ทำร้ายเจ้า

*ill-treat* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)

*ill-treat* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทารุณ[v.] (thārun) EN: ill-treat ; maltreat ; abuse FR: maltraiter
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-th) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ill-treat*
Back to top