ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ill-favoured*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ill-favoured, -ill-favoured-

*ill-favoured* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ill-favoured (adj.) น่าเกลียด See also: ไม่สวยงาย, ไม่น่ามอง Syn. ugly, unattractive Ops. attractive, beautiful
English-Thai: HOPE Dictionary
ill-favoured(อิล เฟ'เวอดฺ) adj. น่าเกลียด,ไม่น่าดู,เคราะห์ร้าย, Syn. ugly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ill-favoured*
Back to top