ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hinder*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hinder, -hinder-

*hinder* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hinder (vi.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค
hinder (vt.) ขัดขวาง See also: กีดกัน, กั้น, ขัดจังหวะ, เป็นอุปสรรค Syn. block, impede, obstruct Ops. advance, promote
hinder from (phrv.) ยับยั้ง See also: ทำให้ชักช้า, กีดขวาง, กีดกัน Syn. prevent from
English-Thai: HOPE Dictionary
hinder(ฮิน'เดอะ) v. กีดขวาง,กีดกัน,หยุดยั้ง. adj. ด้านหลัง,ข้างหลัง, See also: hinderer n.
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
English-Thai: Nontri Dictionary
hinder(vi,vt) กีดกั้น,ขัดขวาง,ขวางทาง,มีอุปสรรค
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hindering functionหน้าที่ขวางกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กีดกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. ขวางกั้น, กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
กีดหน้าขวางตา (v.) hinder See also: annoy by obstructing, encumber, trammel Syn. ขวาง, ขัดขวาง
ขวางกั้น (v.) hinder See also: impede, block, bar, encumber, trammel Syn. กั้น, กีดขวาง, กัน, ขัดขวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No one could hinder me.ไม่มีใครต้านแรงฉันได้
I'm sure the feelings which hindered your regard will help you overcome it.ดิฉันคิดว่า ความคิดที่คัดค้านของคุณ จะช่วยคุณได้
They can't stay too close or it will hinder growthโดยช่วยพวกเราอยู่ห่าง ๆ และคอยดูพวกเราเจริญเติบโต
You invaded my privacy, Mohinder. This was not for you to read.ลูกละเมิดความเป็นส่วนตัวของพ่อ โมฮินเดอร์ นี่ไม่ใช่สำหรับลูกที่จะอ่าน
That's me, Mohinder. It's not you.นั่นแหละตัวพ่อ โมฮินเดอร์ มันไม่ใช่คุณ
I miss mohinder. he cooks.หนูคิดถึง คุณ โมฮินเดอร์ เขาทำอาหาร
It's Mohinder Suresh.นี่ โมฮินเดอร์ ซูเรส์ช
Apparently, Mohinder, your blood is the answer to my ills.โมฮินเดอร์ ดูเหมือนเลือดนาย คือคำตอบของโรคที่ฉันเป็น
My name is Monhinder Suresh.ผมชื่อโมฮินเดอร์ ซูเรส์ช
I know you think you can beat them at their own game, but,Mohinder,no offense,you're a professor.นายคิดว่าจะซ้อน แผนพวกมันได้ ไม่ได้ดูถูกนะ โมฮินเดอร์ นายเป็นโปรเฟสเซอร์
I'm Dr. Mohinder Suresh.ผม ดร. โมฮินเดอร์ ซูเรส์ช
My name's Dr. Mohinder Suresh.แล้วคุณก็ขับรถพาผมไปส่งที่สนามบิน

*hinder* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fáng, ㄈㄤˊ, 妨] hinder; harm
妨碍[fáng ài, ㄈㄤˊ ㄞˋ, 妨碍 / 妨礙] hinder; obstruct
[dǎng, ㄉㄤˇ, 攩] hinder; resist
[chè, ㄔㄜˋ, 掣] pull; obstruct; hinder; draw
[lán, ㄌㄢˊ, 拦 / 攔] cut off; hinder
[chì, ㄔˋ, 傺] detain; hinder
通行无阻[tōng xíng wú zǔ, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄥˊ ˊ ㄗㄨˇ, 通行无阻 / 通行無阻] unobstructed passage; to go through unhindered

*hinder* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シンデレラ[, shinderera] (n) Cinderella; (P)
シンデレラコンプレックス[, shindererakonpurekkusu] (n) Cinderella complex
シンデレラボーイ[, shindererabo-i] (n) Cinderella boy
スイスイ;すいすい[, suisui ; suisui] (adv,adv-to) (on-mim) (swim, work) smoothly; unhindered
するり[, sururi] (adv,adv-to) (on-mim) with a smooth, unhindered motion; speedily and without delay
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
差し支える(P);差支える[さしつかえる, sashitsukaeru] (v1,vi) to interfere; to hinder; to become impeded; (P)
差し障る[さしさわる, sashisawaru] (v5r,vi) to hinder; to adversely affect
成長を阻む[せいちょうをはばむ, seichouwohabamu] (exp,v5m) to hinder the growth of (e.g. plants, someone); to hamper the growth of
水を掛ける;水をかける[みずをかける, mizuwokakeru] (exp,v1) (1) to sprinkle water on (something); to spray water on; to splash water on; to squirt water on; (2) (See 水をさす) to hinder; to hamper; to stifle; to throw cold water on
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P)
障む;恙む[つつむ, tsutsumu] (v5m) (arch) to become sick; to be struck by a disaster; to hinder; to be hindered; to run into problems; to have an accident
障る[さわる, sawaru] (v5r,vi) to hinder; to interfere with; to affect; to do one harm; to be harmful to; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] Thai: ขวาง English: hinder

*hinder* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
เกะกะ[v.] (keka) EN: block ; hinder ; hamper ; obstruct ; get in the way ; be in the way FR: embarasser ; encombrer ; traîner ; entraver ; bloquer ; obstruer
ขัด[v.] (khat) EN: block ; obstruct ; hinder ; stop ; prevent ; create difficulties ; impede ; clog ; chock ; interrupt FR: obstruer ; empêcher ; bloquer ; entraver ; s'opposer ; arrêter ; boucher
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดคอ[v.] (khatkhø) EN: contradict ; hinder ; interrupt ; break ; cross ; oppose ; object FR: contrarier ; contredire
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
ขวางกั้น[v.] (khwāngkan) EN: hinder FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route
กีด[v.] (kīt) EN: obstruct ; impede ; hinder ; block ; bar ; prevent ; retard FR: entraver ; gêner
กีดกั้น[v.] (kītkan) EN: hinder ; impede ; block ; bar ; encumber ; trammel FR:
กีดขวาง[v.] (kītkhwāng) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; prevent ; impede ; retard ; be a barrier FR: obstruer ; barrer ; entraver ; empêcher ; prévenir ; bloquer
กีดหน้าขวางตา[v.] (kītnākhwāng) EN: hinder ; annoy by obstructing ; encumber ; trammel FR:
ไม่ถูกขัดขวาง[adj.] (mai thūk kh) EN: unhindered FR:
หน่วง[v.] (nūang) EN: detain ; hinder ; hold back ; impede ; hold up ; bog down FR: retenir ; arrêter ; empêcher
เป็นก้างขวางคอ[v.] (pen kāngkhw) EN: obstruct ; hinder ; block ; bar ; impede ; hinder ; be in the way FR:
ป้องกัน[v.] (pǿngkan) EN: protect ; prevent ; defend ; guard ; hinder ; impede ; deter ; keep FR: protéger ; défendre ; prévenir ; prémunir ; sauvegarder
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ถ่วง[v.] (thūang) EN: slow ; drag ; delay ; retard ; hinder FR: retarder ; ralentir ; freiner ; entraver
ถูกขัดขวาง[adj.] (thūk khatkh) EN: hindered FR:
หยุดยั้ง[v.] (yutyang) EN: stop ; cease ; halt ; intercept ; prevent ; hinder ; hold back ; impede ; restrain FR:

*hinder* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hindernis {n} | Hindernisse
Behinderte {m,f}; Behinderter | die Behinderten
Behinderung {f}; Körperbehinderung
behindernd; hinderlich {adj} | hinderlicher | am hinderlichstenhindering | more hindering | most hindering
Schinderei {f} | Schindereien
Zaun {m}; Hindernis
Widersetzlichkeit {f}; Behinderung
Oxer {m} (Hindernis beim Springreiten) [sport]ox-fence
Verhinderung {f} | Verhinderungen
zurückgeblieben {adj} | geistig zurückgeblieben; geistig behindertretarded | mentally retarded
Verkehrshindernis {n} | Verkehrshindernisse
Sehschaden {m}; Sehbehinderung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hinder*
Back to top