ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*hideaway*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hideaway, -hideaway-

*hideaway* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hideaway (n.) ที่ซ่อนตัว See also: ที่หลบภัย Syn. hideout, refuge, safe house
English-Thai: HOPE Dictionary
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went over to Jack's hideaway over on 57th. I was, like, so wired.ฉันไปร้านแจ๊คไฮอะเวย์ที่ถนน 57 ฉันแบบ มันแปลกมาก
I stalked a wife-killer at Jack's hideaway last year, grabbed him right at closing.เมื่อปีก่อนผมตามฆาตกรไปยังที่ซ่อนตัวของแจ๊ค แล้วจัดการกับเขา
Andrew and Georgia's hideaway is complete.จุดหลบซ่อนของแอนดรู และจอร์เจียก็เสร็จเรียบร้อย
And I thought the Fortress was your only hideaway. It's called Watchtower.และฉันคิดว่าป้อมปราการของคุณได้ถูกซ่อนเอาไว้
Zoe, baby, it's time to play hideaway, okay?โซอี้ ลูก ได้เวลาเล่นซ่อนหาแล้ว
Underneath though is a highly-tuned engine, beefed up suspension, and inside, a special hideaway for the illegal booze.แต่ว่าข้างในเป็นเครื่องยนต์ที่แต่งหนัก ช่วงล่างที่แกร่งขึ้น และช่องซ่อนของข้างใน สำหรับใส่เหล้าเถื่อน
So it's not the hideaway he hopes it's going to be.งั้นมันคงไม่เป็นที่ซ่อนตัว อย่างที่เขาหวังไว้
I was referring to your mother's little hideaway in the woods.พ่อหมายถึง ที่ๆแม่ของหนูหลบอยู่ในป่าน่ะ
Secretly, he entrusted the safety of the child to the magic of the pixies, who would take her to a remote hideaway for 16 years and a day.แอบเขาได้รับมอบหมาย ความปลอดภัยของเด็ก เพื่อความมหัศจรรย์ของพิกซี่, ที่จะพาเธอไปที่ระยะไกล ที่หลบภัยเป็นเวลา 16 ปีและวัน
Just three miles from Saint Petersburg at a spot where the Mississippi is a little over a mile wide, and where an excellent hideaway exists on an uninhabited thin and woodsy piece of free-floating land, was the Jackson Island.เพียงสามไมล์จากเซนต์พีเทอส เบอก ตรงจุดที่ มิซิซิปี เป็นน้อยกว่าหนึ่งไมล์กว้าง
It was our secret hideawayมันคือความลับที่ซ่อนไว้ของพวกเรา
She knows the Picts. Knows their ways, knows their hideaways.เธอรู้จักพวก พิ๊ค รู้วิถีของมัน รู้ที่ซ่อนของมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *hideaway*
Back to top