ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-hideaway-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น hideaway, *hideaway*,

-hideaway- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I went over to Jack's hideaway over on 57th. I was, like, so wired.ฉันไปร้านแจ๊คไฮอะเวย์ที่ถนน 57 ฉันแบบ มันแปลกมาก
I stalked a wife-killer at Jack's hideaway last year, grabbed him right at closing.เมื่อปีก่อนผมตามฆาตกรไปยังที่ซ่อนตัวของแจ๊ค แล้วจัดการกับเขา
Andrew and Georgia's hideaway is complete.จุดหลบซ่อนของแอนดรู และจอร์เจียก็เสร็จเรียบร้อย
Underneath though is a highly-tuned engine, beefed up suspension, and inside, a special hideaway for the illegal booze.แต่ว่าข้างในเป็นเครื่องยนต์ที่แต่งหนัก ช่วงล่างที่แกร่งขึ้น และช่องซ่อนของข้างใน สำหรับใส่เหล้าเถื่อน
So it's not the hideaway he hopes it's going to be.งั้นมันคงไม่เป็นที่ซ่อนตัว อย่างที่เขาหวังไว้
I was referring to your mother's little hideaway in the woods.พ่อหมายถึง ที่ๆแม่ของหนูหลบอยู่ในป่าน่ะ
Secretly, he entrusted the safety of the child to the magic of the pixies, who would take her to a remote hideaway for 16 years and a day.แอบเขาได้รับมอบหมาย ความปลอดภัยของเด็ก เพื่อความมหัศจรรย์ของพิกซี่, ที่จะพาเธอไปที่ระยะไกล ที่หลบภัยเป็นเวลา 16 ปีและวัน
Just three miles from Saint Petersburg at a spot where the Mississippi is a little over a mile wide, and where an excellent hideaway exists on an uninhabited thin and woodsy piece of free-floating land, was the Jackson Island.เพียงสามไมล์จากเซนต์พีเทอส เบอก ตรงจุดที่ มิซิซิปี เป็นน้อยกว่าหนึ่งไมล์กว้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -hideaway-
Back to top