ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*grief*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grief, -grief-

*grief* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grief (n.) ความเศร้าโศก See also: ความอาลัย, ความเสียใจ Syn. sorrow Ops. pitilessness
grief (sl.) ปัญหา See also: ความยุ่งยาก
grief over (phrv.) คร่ำครวญเกี่ยวกับ Syn. lament over
grief-stricken (adj.) หดหู่ใจ See also: เสียใจ, สลดใจ, เศร้าโศก Syn. sad
English-Thai: HOPE Dictionary
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
grief-stricken(กรีฟ'สทริคเคิน) adj. เสียใจ,สลดใจ,เศร้าโศก, Syn. heart-sick,desolate
English-Thai: Nontri Dictionary
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Griefความเศร้าโศก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธรรมสังเวช (n.) grief in laws Syn. ธัมสังเวค, อารมณ์ของพระอรหันต์
ธัมสังเวค (n.) grief in laws Syn. อารมณ์ของพระอรหันต์
อารมณ์ของพระอรหันต์ (n.) grief in laws Syn. ธัมสังเวค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้
My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life.ลูกของพ่อ อย่าทำให้พ่อต้องเศร้าโศกที่เห็นลูก ไม่ยอมนับถือคู่ชีวิตของลูก
I understand your rage and grief... but I beg you not to kill our lady.ผมเข้าใจความโกรธและความเศร้าโศกของคุณ... แต่ฉันขอให้คุณที่จะไม่ฆ่าผู้หญิงของเรา
To express our deepest condolences for the loss of Lt Nino Scordia, heroically killed in action in Northern Africa and to his bride Maddalena who, stricken with grief, unfortunately isn't here with us.ซึ่งเกิดขึ้นกับเมืองของเรา เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของร้อยโทนีโน่สกอร์เดีย
For me, the grief is still too near.สำหรับข้าแล้ว ความเศร้าโศกนั้นยังไม่จางหายไปเลย
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา
He doesn't deserve the kind of grief he's got coming down the pipe.เค้าดูร่าเริงมากเวลาที่ได้เจอนาย เค้าเปลี่ยนไปมากๆ
She's, uh, volunteering as a grief counselor.เธอ เอ่อ อุทิศตัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องความทุกข์
She was overcome with grief and killed herself.บุตรตาย นางตรอมใจจนฆ่าตัวตาย.
Good grief, woman, your skills in the art of matchmaking are positively occult.ให้ตายเหอะแม่คุณ ฝีมือการเป็นแม่เสื่อของเธอ นี่ยังกะใช้เวทมนตร์เลย
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง
Um, this is a brochure... for a grief recovery support group that meets on Tuesdays.และนี่คือโบรชัวร์ สำหรับกลุ่มฟื้นฟูความศร้า มีประชุมทุกวันอังคาร

*grief* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
吃亏[chī kuī, ㄔ ㄎㄨㄟ, 吃亏 / 吃虧] suffer losses; come to grief; get the worst of it
哀痛[āi tòng, ㄞ ㄊㄨㄥˋ, 哀痛] grief; deep sorrow
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, 悲愤 / 悲憤] grief and indignation
沉痛[chén tòng, ㄔㄣˊ ㄊㄨㄥˋ, 沉痛] grief; remorse; deep in sorrow; bitter (anguish); profound (condolences)
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 悲喜交集] mixed feelings of grief and joy
[āi, ㄞ, 哀] sorrow; grief; pity; to grieve for; to pity; to lament
[qī, ㄑㄧ, 戚 / 慼] ashamed; grief
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, 欲绝 / 慾絕] despair; wild grief
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
[tòng, ㄊㄨㄥˋ, 恸 / 慟] grief
灭度[Miè dù, ㄇㄧㄝˋ ㄉㄨˋ, 灭度 / 滅度] Nirvana (Buddh.); to extinguish worries and the sea of grief
哀思[āi sī, ㄞ ㄙ, 哀思] pensive; grief
[bēi, ㄅㄟ, 悲] sad; sadness; sorrow; grief
悲泣[bēi qì, ㄅㄟ ㄑㄧˋ, 悲泣] weep with grief

*grief* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation)
ひどい目に遭わせる;ひどい目にあわせる;酷い目に遭わせる[ひどいめにあわせる, hidoimeniawaseru] (exp,v1) (See 目にあう) to bring someone to grief; to give someone hell
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief)
傷み[いたみ, itami] (n) grief; distress; damage; bruise
傷心[しょうしん, shoushin] (n,adj-no) heartbreak; grief
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
全くもう[まったくもう, mattakumou] (exp,int) (uk) good grief (expression of exasperation)
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief
哀哭[あいこく, aikoku] (n,vs) grief; mourning; lamentation
哀惜[あいせき, aiseki] (n,vs) grief; sorrow
哀愁[あいしゅう, aishuu] (n) pathos; sorrow; grief; (P)
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure
嘆;歎[たん, tan] (n) (1) sigh; (2) grief; lamentation
嘆き(P);歎き[なげき, nageki] (n) grief; lamentation; (P)
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
打ち拉がれる;打ちひしがれる[うちひしがれる, uchihishigareru] (v1) to be stricken (e.g. with grief); to be battered (e.g. by disasters)
断腸の思い[だんちょうのおもい, danchounoomoi] (n) heartbroken thoughts; heartrending grief; overwhelming sorrow
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)
歎息[たんそく, tansoku] (n,vs) sigh; sighing in grief
泣き別れ;泣別れ[なきわかれ, nakiwakare] (exp) part in tears; come to grief; have to take a different tack; go separate ways
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term

*grief* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng ) EN: grief in laws FR:
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
กลืนทุกข์[v. exp.] (kleūn thuk) EN: hide one's grief FR: cacher sa tristesse
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ธรรมสังเวช[n.] (thammasangw) EN: grief in laws FR:
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:

*grief* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gramgebeugt {adj}bowed with grief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *grief*
Back to top