ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grief-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grief, *grief*,

-grief- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้
My child, let me not have the grief of seeing you unable to respect your partner in life.ลูกของพ่อ อย่าทำให้พ่อต้องเศร้าโศกที่เห็นลูก ไม่ยอมนับถือคู่ชีวิตของลูก
For me, the grief is still too near.สำหรับข้าแล้ว ความเศร้าโศกนั้นยังไม่จางหายไปเลย
If that dolt of a cousin of yours, Dudley, gives you any grief you could always threaten him with a nice pair of ears to go with his tail.ถ้าลูกพี่ลูกน้องจอมเซ่อของเธอ ดัดลีย์ รังแกอีกละก้อ ขอให้เธอจง ขู่เขาว่าจะเสกหูแหลม ๆ ให้เข้าคู่กับหางของเขา
He doesn't deserve the kind of grief he's got coming down the pipe.เค้าดูร่าเริงมากเวลาที่ได้เจอนาย เค้าเปลี่ยนไปมากๆ
She's, uh, volunteering as a grief counselor.เธอ เอ่อ อุทิศตัวเป็นที่ปรึกษาเรื่องความทุกข์
She was overcome with grief and killed herself.บุตรตาย นางตรอมใจจนฆ่าตัวตาย.
He finally emerged from his grief and bought a rundown theater.จนในที่สุดเข้าก็ลุกขึ้นมาจากความโศรกเศร้า และซื้อโรงละครซอมซ่อโรงหนึ่ง
Um, this is a brochure... for a grief recovery support group that meets on Tuesdays.และนี่คือโบรชัวร์ สำหรับกลุ่มฟื้นฟูความศร้า มีประชุมทุกวันอังคาร
I didn't realize the college employed grief counselors.ไม่ยักจะรู้ว่า วิทยาลัยจ้างที่ปรึกษาความเศร้าด้วย
It's your grief counselors. We've come to hug.ผมคือที่ปรึกษาความเศร้า, เรามาปลอบใจคุณ
If the eyes were a window to the soul, then grief is the door... as long as it's closed, it's the barrier between knowing and not knowing.ถ้าดวงตาเป็นหน้าต่างสู่วิญญาณ เช่นนั้นการแสดงความเศร้าก็เป็นประตู ตราบเท่าที่มันปิด มันจะเป็นสิ่งที่กั้นระหว่าง การรู้และการไม่รู้

-grief- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓盆[gǔ pén, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ, 鼓盆] lit. to drum on a bowl; refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife; fig. grief for a lost wife
鼓盆之戚[gǔ pén zhī qī, ㄍㄨˇ ㄆㄣˊ ㄓ ㄑㄧ, 鼓盆之戚 / 鼓盆之慼] drumming on a bowl in grief (成语 saw, refers to Zhuangzi 莊子|庄子 grieving for his lost wife); fig. grief for a lost wife
悲愤[bēi fèn, ㄅㄟ ㄈㄣˋ, 悲愤 / 悲憤] grief and indignation
悲喜交集[bēi xǐ jiāo jí, ㄅㄟ ㄒㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄐㄧˊ, 悲喜交集] mixed feelings of grief and joy

-grief- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ったく[, ttaku] (int) (col) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation)
傷心[しょうしん, shoushin] (n,adj-no) heartbreak; grief
全く[まったく, mattaku] (adv) (1) really; truly; entirely; completely; wholly; perfectly; (2) indeed; (int) (3) (abbr) (See 全くもう) good grief (expression of exasperation); (P)
全くもう[まったくもう, mattakumou] (exp,int) (uk) good grief (expression of exasperation)
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief
哀傷[あいしょう, aishou] (n,vs) sorrow; grief
哀楽[あいらく, airaku] (n) grief and pleasure
憂愁[ゆうしゅう, yuushuu] (n,vs,adj-no) melancholy; gloom; grief
歎息[たんそく, tansoku] (n,vs) sigh; sighing in grief
遠慮近憂[えんりょきんゆう, enryokinyuu] (n) Failure to think of the long term leads to grief in the short term

-grief- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ของพระอรหันต์[n. exp.] (ārom khøng ) EN: grief in laws FR:
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
ความเศร้าโศก[n.] (khwām saosō) EN: distress ; melancholy ; grief FR: tristesse [f] ; chagrin [m]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ความทุกข์ร้อน[n. exp.] (khwām thuk ) EN: distress ; worry ; anxiety ; upset ; trouble ; grief ; agony FR:
กลืนทุกข์[v. exp.] (kleūn thuk) EN: hide one's grief FR: cacher sa tristesse
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
ธรรมสังเวช[n.] (thammasangw) EN: grief in laws FR:
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ตรมใจ[adj.] (trom jai) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:
ตรอมตรม[adj.] (trømtrom) EN: anguish ; grief ; grieving ; brokenhearted ; sorrowful ; sorrowing ; disconsolate FR:

-grief- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gramgebeugt {adj}bowed with grief

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grief-
Back to top