ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*garage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น garage, -garage-

*garage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garage (n.) โรงรถ See also: อู่, อู่ซ่อมรถ Syn. carport, stable
garage (vt.) เข้าอู่ See also: เข้าโรงรถ, เข้าอู่ซ่อมรถ
garage sale (n.) การขายสิ่งของมือสอง
parking garage (n.) อาคารจอดรถ Syn. multi-storey
English-Thai: HOPE Dictionary
garage(การ์ราจฺ') n. โรงรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อู่ (n.) garage Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่รถ
อู่ซ่อมรถ (n.) garage
อู่ซ่อมรถ (n.) garage Syn. อู่, อู่รถ
อู่รถ (n.) garage Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่
โรงรถ (n.) garage
โรงรถ (n.) garage
โรงเก็บรถ (n.) garage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Buildings that could pass for stables, garages or workshops.ที่ดูเผินๆเหมือนคอกม้า โรงรถ หรือ โรงงานธรรมดาๆ
I got three garages going to pot. So let's get done and get outta here.ผมมีสามโรงรถไปหม้อ ดังนั้นขอให้ได้ทำและได้รับ outta ที่นี่
You're not gonna believe this, but these things were here in the garage... and they were gonna get me.พี่ต้องไม่เชื่อแน่ว่าไอ้ตัวนั่นมามาที่อู่นี่ มันมาเล่นงานฉัน
I could've turned this place into a garage. Why didn't you?- ผมทำที่นี่เป็นโรงรถก็ได้
It's easier than leaving it at a garage and waiting.ดีกว่าเอาไปจอดในโรงรถ และคอย
I need to use your garage for a couple hours.ฉันต้องการที่จะใช้โรงรถของคุณสำหรับสองสามชั่วโมง
Now, you got a corpse in a car, minus a head, in a garage. Take me to it.ตอนนี้คุณมีศพอยู่ในรถลบหัวในโรงรถ พาฉันไปที่มัน
Just push it to the garage and take the engine apart.แค่เข็นเข้าอู่ถอดเครื่องยนต์ออกมา
All right, let's get this down to the garage, eh?เอาล่ะ คงต้องเข็นไปเข้าอู่
Williams the Garage Man had already told him that the car was inoperable.วิลเลี่ยมส์ ช่างซ่อมรถ คงบอกเขาว่ารถเราเสีย
Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure.ใช่เลย, อีกเดือนนึงพวกเราจะกลายเป็นของเล่นมือสองแน่นอน
He was like, "All right. Fine. " Takes him out to the garage, opens the door.แล้วลุงก็พากันไปโรงรถ เปิดประตูมาในนั้น

*garage* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
车库[chē kù, ㄔㄜ ㄎㄨˋ, 车库 / 車庫] garage

*garage* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガレージ(P);ギャレージ[, gare-ji (P); gyare-ji] (n) garage (at house); (P)
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade
車庫[しゃこ, shako] (n) (See ガレージ) garage; car shed; carport; (P)
車庫入れ[しゃこいれ, shakoire] (n,vs) parking in a garage

*garage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
เอารถเข้าอู่[v. exp.] (ao rot khao) EN: take one's car to the garage FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
ร้านซ่อมรถยนต์[n. exp.] (rān sǿm rot) EN: FR: garage [m]
โรงเก็บรถ[n. exp.] (rōng kep ro) EN: garage FR: garage [m]
โรงรถ[n.] (rōngrot) EN: garage FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่รถ[n.] (ū rot) EN: garage FR: garage [m]
อู่ซ่อมรถ[n. exp.] (ū sǿm rot) EN: garage FR: garage [m]
อู่ซ่อมรถยนต์[n. exp.] (ū sǿm rotyo) EN: FR: garage [m]

*garage* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Doppelgarage {f}double garage
Garage {f} | Garagen
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage
Tiefgarage {f}subterranean garage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *garage*
Back to top