ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carport

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carport*, -carport-

carport ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carport (n.) ที่จอดรถซึ่งสร้างโดยการต่อหลังคาจากด้านข้างตึก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They done set a bomb off in Medgar Evers' carport.พวกเขาวางระเบิด ที่จอดรถเม็ดการ์ เอเวอร์ส

carport ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カーポート[, ka-po-to] (n) carport
車庫[しゃこ, shako] (n) (See ガレージ) garage; car shed; carport; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carport
Back to top