ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

multi-storey

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *multi-storey*, -multi-storey-

multi-storey ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
multi-storey (n.) อาคารจอดรถ Syn. parking garage
multi-storey car park (n.) อาคารจอดรถ Syn. multi-storey, parking garage

multi-storey ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade

multi-storey ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า multi-storey
Back to top