ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

garage

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *garage*, -garage-

garage ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
garage (n.) โรงรถ See also: อู่, อู่ซ่อมรถ Syn. carport, stable
garage (vt.) เข้าอู่ See also: เข้าโรงรถ, เข้าอู่ซ่อมรถ
garage sale (n.) การขายสิ่งของมือสอง
English-Thai: HOPE Dictionary
garage(การ์ราจฺ') n. โรงรถ
English-Thai: Nontri Dictionary
garage(n) โรงรถ,อู่ซ่อมรถ,อู่รถยนต์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อู่ (n.) garage Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่รถ
อู่ซ่อมรถ (n.) garage
อู่ซ่อมรถ (n.) garage Syn. อู่, อู่รถ
อู่รถ (n.) garage Syn. อู่ซ่อมรถ, อู่
โรงรถ (n.) garage
โรงรถ (n.) garage
โรงเก็บรถ (n.) garage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have to walk two kilometers to a garageพวกเราต้องเดินไปที่อู่รถ 2 กิโลเมตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's easier than leaving it at a garage and waiting.ดีกว่าเอาไปจอดในโรงรถ และคอย
I need to use your garage for a couple hours.ฉันต้องการที่จะใช้โรงรถของคุณสำหรับสองสามชั่วโมง
Just push it to the garage and take the engine apart.แค่เข็นเข้าอู่ถอดเครื่องยนต์ออกมา
Williams the Garage Man had already told him that the car was inoperable.วิลเลี่ยมส์ ช่างซ่อมรถ คงบอกเขาว่ารถเราเสีย
Yes, sir, we're next month's garage sale fodder for sure.ใช่เลย, อีกเดือนนึงพวกเราจะกลายเป็นของเล่นมือสองแน่นอน
This is my Batcave. A tunnel in the garage leads to my mansion.นี้เป็น Batcave ของฉัน อุโมงค์ในโรงรถนำไปสู่​​คฤหาสน์ของฉัน
We'll tie her up in the garage after dinner.ล่ามไว้ในโรงเก็บของหลังมื้อเย็น
Yeah. It's like the garage sale from hell.ใช่ มันก็เหมือนกับการขายอู่จากนรก
I thought of our house, and our neighbors' houses... all alike, and their green lawns... and their sprinklers and their station wagons parked outside the garage door.คิดถึงบ้านของเรา และละแวกบ้านของเรา... ที่ทุกหลังเหมือนกันหมด พวกเขามีสนามหญ้าสีเขียว... หัวฉีดรดน้ำ และมีรถแวนของพวกเขา จอดอยู่หน้าประตูโรงจอดรถ
And not a cheap posy from a garage forecourt.แล้วก็ไม่เอาที่ไปเด็ดมาจากหน้าบ้านนะ
The garage is empty, but there's a Cadillac DeVille registered to Patrick Gates.โรงรถว่างเปล่า, แต่มีรถคาดิแลค จดทะเบียนในชื่อ แพททริกก์ เกทส์.
The time for jacking around with tesla coils and ball lightning in the garage is over.แต่เราไม่มีเวลามาเล่นกับขดลวดเทสลา หรือบอลไฟฟ้าในโรงรถแล้ว

garage ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
车位[chē wèi, ㄔㄜ ㄨㄟˋ, 车位 / 車位] parking spot; unloading point; garage place; stand for taxi
车库[chē kù, ㄔㄜ ㄎㄨˋ, 车库 / 車庫] garage

garage ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガレージ(P);ギャレージ[, gare-ji (P); gyare-ji] (n) garage (at house); (P)
ガレージセール[, gare-jise-ru] (n) garage sale
スカイパーキング[, sukaipa-kingu] (n) multi-storey parking garage (wasei
代車[だいしゃ, daisha] (n) loaner vehicle (e.g. from a garage which is repairing one's vehicle)
修理屋[しゅうりや, shuuriya] (n) repair workshop; garage
整備工場[せいびこうじょう, seibikoujou] (n) repair shop; garage
車庫入れ[しゃこいれ, shakoire] (n,vs) parking in a garage
入庫[にゅうこ, nyuuko] (n,vs) (1) (See 出庫・1) warehousing; storing; (2) (See 出庫・2) entering a garage; entering the depot
出庫[しゅっこ, shukko] (n,vs) (1) (See 入庫・1) delivery from a storehouse; shipping; (2) (See 入庫・2) leaving a garage; leaving the depot
立体駐車場[りったいちゅうしゃじょう, rittaichuushajou] (n) multi-storey car park; parking structure; parking deck; parking garage; parkade
車庫[しゃこ, shako] (n) (See ガレージ) garage; car shed; carport; (P)

garage ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
เอารถเข้าอู่[v. exp.] (ao rot khao) EN: take one's car to the garage FR:
เอารถไปเก็บ[v. exp.] (ao rot pai ) EN: put one's car in the garage FR: rentrer la voiture au garage
ร้านซ่อมรถยนต์[n. exp.] (rān sǿm rot) EN: FR: garage [m]
โรงเก็บรถ[n. exp.] (rōng kep ro) EN: garage FR: garage [m]
โรงรถ[n.] (rōngrot) EN: garage FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่[n.] (ū) EN: garage ; car repair shop FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
อู่รถ[n.] (ū rot) EN: garage FR: garage [m]
อู่ซ่อมรถ[n. exp.] (ū sǿm rot) EN: garage FR: garage [m]
อู่ซ่อมรถยนต์[n. exp.] (ū sǿm rotyo) EN: FR: garage [m]

garage ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertragswerkstatt {f}appointed repair shop; authorized repairer; licensed garage
Doppelgarage {f}double garage
Parkhaus {n}multi-storey car park; multi-storey; parking garage
Tiefgarage {f}subterranean garage
Garage {f} | Garagen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า garage
Back to top