ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*furthermore*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น furthermore, -furthermore-

*furthermore* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
also furthermore (adv.) ยิ่งกว่านั้น See also: จากนั้น Syn. further, in addition, besides
furthermore (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้ Syn. besides, in addition, moreover
English-Thai: HOPE Dictionary
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
English-Thai: Nontri Dictionary
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And furthermore, I'm gonna tell you how it was all done.และนอกจากนี้ ฉันะบอกพวกคุณด้วยว่าเขาฆ่ายังไง
And furthermore, I'm not selling it to you.และนอกจากนี้ผมไม่ได้ขายให้คุณ
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
We're not on the same level as you. Furthermore, how can someone like you come to our school?ชอบจ้องมองแต่ฮานาซาวา
And furthermore, let her realize that the palace rules are extremely strict.ยิ่งกว่านั้น ทำให้หล่อนสำนึกด้วยว่า กฎของราชสำนักหน่ะเคร่งครัดมาก
And furthermore, "signor"...และที่สำคัญ "ซินยอร์"...
And furthermore,I don't like this minority business.และอีกอย่าง หนูไม่ชอบ เรื่องคนส่วนน้อยอะไรนี่
That, furthermore, you have a plan to turn all the right people to bring your family public.และมากไปกว่านั้น เจ้ายังมีแผน ที่จะเปลี่ยนคนมีอำนาจ นำพาครอบครัวสู่สาธารณะ
Einstein furthermore realized that gravity is a manifestation of the curvature of space-time.ไอสไตน์ ตระหนักยิ่ง แรงโน้มถ่วงที่มีการรวมตัวกันของ ความโค้งของพื้นที่เวลา
And furthermore, if you break any of these rules, you face the possibility of losing custody of your child to the Royal Family.และมากไปกว่านั้น ถ้าคุณ ผิดสัญญาซักข้อ คุณอาจจะเสี่ยง การเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกไป ให้กับราชวงค์
Furthermore, I apologize for any skipping' track ♪ชั้นขอโทด ชั้นเล่นไม่ครบทุกเพลง
Or furthermore, I wanted to rape her.ยิ่งไปกว่านั้น ฉันอยากข่มขืนเขา

*furthermore* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, 再者] furthermore

*furthermore* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P)
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P)
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P)
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)

*furthermore* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
มากไปกว่านี่[adv.] (māk pai kwā) EN: furthermore FR:
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งกว่านี่[adv.] (ying kwā nī) EN: furthermore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *furthermore*
Back to top