ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-furthermore-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น furthermore, *furthermore*,

-furthermore- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Einstein furthermore realized that gravity is a manifestation of the curvature of space-time.ไอสไตน์ ตระหนักยิ่ง แรงโน้มถ่วงที่มีการรวมตัวกันของ ความโค้งของพื้นที่เวลา

-furthermore- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore

-furthermore- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
มากไปกว่านี่[adv.] (māk pai kwā) EN: furthermore FR:
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งกว่านี่[adv.] (ying kwā nī) EN: furthermore FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -furthermore-
Back to top