ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*further*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น further, -further-

*further* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
also furthermore (adv.) ยิ่งกว่านั้น See also: จากนั้น Syn. further, in addition, besides
further (adj.) ซึ่งเพิ่มเข้ามา See also: ซึ่งเสริม, ซึ่งเพิ่มเติม Syn. additional, more
further (adv.) มากขึ้น See also: เพิ่มขึ้น
further (vt.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม
furthermore (adv.) นอกจากนี้ See also: ยิ่งกว่านี้, มากไปกว่านี้ Syn. besides, in addition, moreover
furthermost (adj.) ไกลที่สุด Syn. farthest, furthest
go further (phrv.) เดินทางไปไกลกว่านี้ See also: ไปไกลกว่านี้
without further ado (idm.) ไม่ต้องพูดต่อ See also: ไม่พูดแล้ว, จบ
English-Thai: HOPE Dictionary
further(เฟอ'เธอะ) adv. ต่อไป,ไกลออกไป,นานออกไป,นอกจากนี้. adj. ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก,เพิ่มเติม,มากขึ้น. vt. ช่วยทำให้ก้าวไปข้างหน้า,ส่งเสริม,ผลักดัน,ก้าวหน้า., See also: furtherer n., Syn. farther
furtherance(เฟอ'เธอะเรินซฺ) n. การก้าวต่อไปข้างหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน, Syn. advancement,drive
furthermoreadj. นอกจากนี้,มากกว่านี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, Syn. further
furthermostadj. ไกลที่สุด
English-Thai: Nontri Dictionary
further(adj) มากขึ้น,ไกลกว่า,ขยายออกไปอีก
furtherance(n) ความคืบหน้า,ความก้าวหน้า,การส่งเสริม,การผลักดัน
furthermore(adv) ยิ่งกว่านั้น,ใช่แต่เท่านั้น,นอกจากนี้,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศึกษาต่อ (v.) further study See also: continue to study
เรียนต่อ (v.) further study See also: continue to study Syn. ศึกษาต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'll further my studyฉันจะเรียนต่อ
We can't go any furtherพวกเราไม่สามารถไปต่อได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We might go further with the Jews. Burn some of their houses.เราไม่มีพวกยิวอาจจะก้าวไกลกว่านี้ เผาบ้านมันซักหลังสองหลัง
Sorry to drag you back for further questioning, Mr. De Winter. But you've heard the statement of Mr. Tabb.ผมเสียใจที่ต้องลากคุณเข้ามาสอบถามเพิ่ม แต่คุณก็ได้ยินคําให้การของคุณเเท็บบ์เเล้ว
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม
Will we be needed at the inquest any further, Colonel Julyan?- เรายังจำเป็นต้องไต่สวนกันต่อมั้ยครับ ผู้พันจูเลี่ยน
Perhaps a coalition between us... can solve this situation without further bloodshed.{\cHFFFFFF}Perhaps a coalition between us... {\cHFFFFFF}can solve this situation without further bloodshed.
A little further down, to the right.ลงไปอีกนิด ยังงั้นแหละ
Beyond the edge of the barrels. Go to the end of the barrels, further out.ไปเเค่สุดเเนวถัง ไปอยู่ตรงสุดถัง ออกไปอีก
Remain indoors until you receive further instructions.ยังคงอยู่ในบ้านจนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม
We can have no further contact.เราสามารถมีไม่มีการติดต่อ เพิ่มเติม
Some people might say that an old man... shouldn't expect any further blessing.บางคนอาจจะบอกว่าคนเก่า ... ไม่ควรคาดหวังให้ศีลให้พรใด ๆ ต่อไป
The dagger will go further into her back.มีดมันปักอยู่ที่หลังของเธอ
And furthermore, I'm gonna tell you how it was all done.และนอกจากนี้ ฉันะบอกพวกคุณด้วยว่าเขาฆ่ายังไง

*further* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 并 / 並] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
[qiě, ㄑㄧㄝˇ, 且] further; moreover
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, 渐行渐远 / 漸行漸遠] gradually proceed, gradually get further apart
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
此外[cǐ wài, ㄘˇ ㄨㄞˋ, 此外] besides; in addition; moreover; furthermore
再者[zài zhě, ㄗㄞˋ ㄓㄜˇ, 再者] furthermore

*further* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
この上[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
さえに[, saeni] (exp) furthermore; and another thing; even as
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P)
その他にも[そのほかにも, sonohokanimo] (exp) in addition; furthermore; also
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore
に過ぎない[にすぎない, nisuginai] (exp) no more than; just; only; mere; goes no further than
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P)
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P)
もっと[, motto] (adv) (on-mim) (some) more; even more; longer; further; (P)
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
且つ又;且又[かつまた, katsumata] (conj) (uk) besides; furthermore; moreover
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
以遠[いえん, ien] (n,n-suf) beyond; further than
加うるに[くわうるに, kuwauruni] (conj,exp) besides; furthermore
右から左へ[みぎからひだりへ, migikarahidarihe] (exp) (1) from right to left; in one ear and out the other; (2) nice and quick; with speed and address; without further ado
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P)
後報[こうほう, kouhou] (n) later or latest report; further information
掘り下げる;掘下げる[ほりさげる, horisageru] (v1,vt) to dig down; to delve into; to get to the bottom of (a matter); to investigate further
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
更に[さらに, sarani] (adv,conj) (uk) furthermore; again; after all; more and more; moreover; even more; (P)
此の上[このうえ, konoue] (adv) furthermore; anymore; above or beyond this
然も(P);併も;而も(oK)[しかも, shikamo] (conj) (uk) moreover; furthermore; nevertheless; and yet; (P)
生涯教育[しょうがいきょういく, shougaikyouiku] (n) lifelong education; continuing education; further education; (P)
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk

*further* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนึ่ง[adv.] (aneung) EN: in addition (to) ; besides ; furthermore ; also ; moreover FR:
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations FR: être quitte
อีกประการหนึ่ง[adv.] (īk prakān n) EN: furthermore ; besides ; in addition ; moreover FR: d'autre part
ข่าวสารเพิ่มเติม[n. exp.] (khāosān pho) EN: further information FR:
คาดโทษ[v.] (khātthōt) EN: warn of punishment for further wrongdoing FR: mettre en garde
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
ล้างมือ[v. exp.] (lāngmeū) EN: wash one's hands of something ; take no further responsibility FR: se laver les mains (de qqch.) ; s'en laver les mains ; se dégager de toute responsabilité
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past FR: outre ; au-delà
มากไปกว่านี่[adv.] (māk pai kwā) EN: furthermore FR:
หมดโอกาส[v. exp.] (mot ōkāt) EN: lose an opportunity ; lose a chance ; miss a chance ; miss an opportunity ; no further opportunity (to) FR: manquer l'occasion
หมดปัญญา[X] (mot panyā) EN: have no further idea ; be at a loss ; not be able to think of anything FR:
นอกจากนี้[X] (nok jāk nī) EN: besides ; other than ; except ; in addition to ; moreover ; furthermore ; beyond FR: à part ceci ; à part cela ; hormis ceci ; hormis cela ; ceci mis à part ; cela mis à part ; en dehors de cela ; cela dit ; outre ceci ; qui plus est
เพิ่มขึ้น[adv.] (phoēm kheun) EN: more ; further FR: davantage
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
เพิ่มเติม[adj.] (phoēmtoēm) EN: additional ; extra ; further FR: additionnel ; supplémentaire
เพิ่มเติม[adv.] (phoēmtoēm) EN: further ; in addition FR: en plus
พูดต่อ[v. exp.] (phūt tø) EN: say further ; go on to say FR:
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study FR: prolonger ses études
สนับสนุน[v. exp.] (sanapsanun) EN: support ; sponsor ; back ; be in favour of ; be pro ; give support ; patronize ; encourage ; help ; aid ; further ; stick by ; stand up for ; corroborate ; foster ; side with FR: supporter ; soutenir ; encourager ; aider ; parrainer ; sponsoriser ; être en faveur de ; apporter son soutien ; défendre la cause de ; patronner ; porter
ส่งเสริม[v.] (songsoēm) EN: promote ; encourage ; foster ; support ; give support ; back ; incite ; further FR: encourager ; favoriser ; promouvoir ; développer ; inciter
ต่อไป[adv.] (tø pai) EN: later ; continually ; further ; afterward ; afterwards ; henceforth ; then ; next FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยิ่งขึ้น[adv.] (ying kheun) EN: more ; still more ; even more ; increasingly ; further FR: de plus en plus
ยิ่งกว่านั้น[conj.] (yingkwānan) EN: more than that ; moreover ; furthermore ; in addition ; a fortiori FR: en outre ; de plus ; en plus de cela ; qui plus est ; a fortiori
ยิ่งกว่านี่[adv.] (ying kwā nī) EN: furthermore FR:

*further* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up
unten; unterhalb {adv} | weiter unten; weiter unterhalb | unten stehend | wie unten angeführt | wie unten erwähntbelow | below; further on; further down | given below; following | as stated below | as mentioned below; undermentioned [Br.]
fern; weit {adj} | ferner; weiter | am fernsten; am weitesten | fern jeder Zivilisationfar | farther; further | farthest; furthest | far from any semblance of civilization
bis (in; zu) {prp; +Akkusativ} | bis heute | bis jetzt | bis auf weiteres | bis dahin | bis dahin; bis nachher | von Montag bis Freitag | bis 3 Uhr warten | bis in den Tod | bis wann?until; 'til; till; to | till this day | until now; till now | until further notice; for the time being | by then | until then; till then | from Monday to Friday | to wait until three o'clock | till death | until when; till when
Weiterentwicklung {f}further development; further stage
Literaturhinweise {pl}further reading
Weiterbehandlung {f}further processing
Weiterverwendung {f}further use; subsequent use
berufliche Weiterbildung {f}further training; extended vocational training

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *further*
Back to top