ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*finical*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น finical, -finical-

*finical* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
finical (adj.) จุกจิก See also: จู้จี้, พิถีพิถัน Syn. fastidious, finicky, fussy Ops. indifferent, gross
English-Thai: HOPE Dictionary
finical(ฟิน'นิเคิล,-คิง,-คี) adj. ละเอียดลออเกินไป,จุ๋มจิ๋มเกินไป,พิถีพิถันเกินไป,จู้จี้เกินไป., See also: finicality,finicalness,finickiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
finical(adj) พิถีพิถัน,ละเอียดมาก,จุกจิก,จู้จี้,ประณีตบรรจง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *finical*
Back to top