ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*faraway*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น faraway, -faraway-

*faraway* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faraway (adj.) ห่างไกล See also: ไกลลิบ, ไกล, ห่าง Syn. distant, remote
English-Thai: Nontri Dictionary
faraway(adj) ห่างไกล,ไกล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่ห่างไกล (n.) faraway See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible Syn. ทุรคม
ทุรกันดาร (v.) be faraway See also: be long way off, be distant, be remote
ทุรกันดาร (adj.) faraway See also: long way off, distant, remote, absent
ทุรคม (n.) faraway See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible Syn. ที่ห่างไกล
ทุราคม (n.) faraway See also: difficult approach, remote dwelling, be traversed with difficulty, be inaccessible Syn. ทุรคม, ที่ห่างไกล
ระยะไกล (adj.) faraway See also: distant Ops. ระยะใกล้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Children, today we're going to talk about the old Slavs who once used to live in faraway forests, near big rivers, where it was very cold.เด็กวันนี้เราจะพูดถึง Slavs เก่า ที่เคยอาศัยอยู่ในป่าไกล, ใกล้แม่น้ำใหญ่ที่หนาวมาก
I've been walking from one faraway place to the next for many years-- as long as you have lived.ฉันเดินทางแสนใจ จากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง มานานหลายปีแล้ว นานเท่าที่เธอมีชีวิตขึ้นมา
And yet, she herself is still in silent agony, in faraway East Africa.นั่นทำให้พ่อเธอหมดความเชื่อถือในตัวเธอ แต่ทว่าเธอก็ยังยอมปวดร้าวตามลำพัง เศร้าโศกกับหลุมศพของทหารออกรบ...
Once upon a time, in a faraway kingdom, lived a beautiful little girl and her widowed father.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในดินแดนอันไกลโพ้น มีสาวน้อยนางหนึ่ง ...และพ่อผู้เป็นม่ายของเธอ
Okay. It wasn't that long ago. And it wasn't really a faraway kingdom.จริงๆ แล้ว ก็ไม่นานเท่าไรหรอก และไม่ได้ไกลโพ้นด้วย
It looked faraway because you barely see it through the smog.ก็เพราะว่าแทบมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอก
Sheep from faraway, huh?แกะจากแดนไกลด้วยล่ะสิ
Coming all the way from faraway Australiaทำให้คุณต้องตามมาจากออสเตรเลียน่ะ
Many, many years ago, in a sad, faraway land, there was an enormous mountain made of rough, black stone.นานแสนนานมาแล้ว, ในดินแดนอันเศร้าโศก, ที่แสนห่างไกล, มีภูเขาขนาดมหึมา เป็นหินขรุขระ, สีดำ.
I could feel a faint shift in a faraway place.ผมรู้สึกถึงการเปลี่ยนเล็กน้อยในที่ห่างไกล
I'm as faraway from actually finding the pearls as ever...ฉันออกมาไกลจากที่ที่ไข่มุกน่าจะเคยอยู่
Once upon a time, in a magical, faraway kingdom... /... there was a brave /and noble knight.มีอัศวินผู้กล้าหาญและสูงศักดิ์ รูปงาม และอาศัยอยู่ในปราสาทขนาดใหญ่

*faraway* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九月九日忆山东兄弟[jiǔ yuè jiǔ rì yì Shān dōng xiōng dì, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄡˇ ㄖˋ ㄧˋ ㄕㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄩㄥ ㄉㄧˋ, 九月九日忆山东兄弟 / 九月九日憶山東兄弟] Remembering my brothers in faraway Shandong on the double ninth festival (poem by Tang Wang Wei's 王維|王维)

*faraway* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood
悠遠[ゆうえん, yuuen] (adj-na,n) faraway; remoteness
波濤万里[はとうばんり, hatoubanri] (n) faraway lands; voyage to faraway lands
遠い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look
遥か彼方[はるかかなた, harukakanata] (adj-no) faraway; far-off
鵬程万里[ほうていばんり, houteibanri] (n) (over) a great distance; (a long journey (flight, voyage)) to (from) a faraway place

*faraway* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทุรกันดาร[adj.] (thurakandān) EN: remote ; inaccessible ; faraway FR: éloigné

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *faraway*
Back to top