ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exposition*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exposition, -exposition-

*exposition* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exposition (n.) การแสดงสินค้า See also: นิทรรศการ Syn. fair, exhibition, trade show
exposition (n.) คำอธิบายอย่างละเอียด See also: คำชี้แจงอย่างละเอียด Syn. explanation, explication
English-Thai: HOPE Dictionary
exposition(เอคซฺพะซิส'เชิน) n. การแสดงออก,นิทรรศการ,การเปิดเผย,การออกจากที่กำบัง,การผึ่งแดดผึ่งฝนหรือผึ่งลม.
English-Thai: Nontri Dictionary
exposition(n) การเปิดเผย,การอธิบาย,การประกวด,นิทรรศการ,การแสดงออก,การผึ่งแดด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exposition๑. การแถลงชี้แจง๒. นิทรรศการ๓. การแสดงสินค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
See? Exposition. Science.นี่ไง นิทรรศการวิทยาศาสตร์
Paris exposition trip?หรือจะพาไปเที่ยว ปารีสดี?
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด
Mr. Neibling, the victim worked at the fairgrounds during the time of your pet exposition, all right?คุณนิบลิ่ง,เหยื่อทำงานที่ลานแสดง ช่วงเวลาที่งานของคุณจัดอยู่,เข้าใจไหม
As muchas I love the speech about not needingmaterial things from a guy who hasthat much product in his hair, this party is about excess,not exposition.ฉันรักสุนทรพจน์นี้มากพอๆกับที่ ฉันไม่ต้องการสิ่งของนอกกายนั่นแหละ จากผู้ชายที่มี สิ่งนั้นอยู่ในผมเค้าเลยนะ this party is about excess,not exposition.

*exposition* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赛会[sài huì, ㄙㄞˋ ㄏㄨㄟˋ, 赛会 / 賽會] religious procession; exposition
论述[lùn shù, ㄌㄨㄣˋ ㄕㄨˋ, 论述 / 論述] treatise; discourse; exposition
世博会[shì bó huì, ㄕˋ ㄅㄛˊ ㄏㄨㄟˋ, 世博会 / 世博會] World Exposition

*exposition* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エキスポ[, ekisupo] (n) expo; exposition; (P)
エクスポ[, ekusupo] (n) expo; (international) exposition
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition
国際博覧会[こくさいはくらんかい, kokusaihakurankai] (n) world exposition; international exposition; world fair
祖述[そじゅつ, sojutsu] (n,vs) exposition (propagation) of one's master's teachings or doctrines
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition
解説[かいせつ, kaisetsu] (n,vs,adj-no) explanation; commentary; exposition; elucidation; (P)
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition

*exposition* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โชว์รูม[n.] (chōrūm) EN: showroom FR: salle d'exposition [f] ; showroom [m] (anglic.)
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sada) EN: exhibition hall FR: salle d'exposition [f]
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การจัดแสดง[n. exp.] (kān jat sad) EN: display FR: exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng) EN: exposition FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: science show FR: exposition scientifique [f]
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [f]
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk ; exposure FR: risque [m] ; exposition [f]
มุม[n.] (mum) EN: stand FR: stand [m] ; espace (d'exposition) [m]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: philatelic exhibition FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการถาวร[n. exp.] (nithatsakān) EN: FR: exposition permanente [f]
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise FR:
ปฏิสัมภิทา[n.] (patisamphit) EN: expertise in the exposition of dharma FR:
ธรรมเทศนา[n.] (thammathēsa) EN: expounding the Dhamma ; preaching ; exposition of the Doctrine ; sermon FR:
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
เวิลด์เอ็กซ์โป [TM] (Woēl Ekpō) EN: World Expo FR: exposition universelle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exposition*
Back to top