ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exposition-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exposition, *exposition*,

-exposition- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Paris exposition trip?หรือจะพาไปเที่ยว ปารีสดี?
I'd be first in line, but then, meandering exposition is kind of my thing.ฉันจะเป็นคนแรกที่เข้าคิวซื้อ แต่ก็นั่นแหละ การเบี่ยงเบนเรื่องราว\ เป็นเรื่องที่ฉันถนัด

-exposition- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスポ[, ekusupo] (n) expo; (international) exposition
交易会[こうえきかい, kouekikai] (n) trade fair; trade exposition
勧業博覧会[かんぎょうはくらんかい, kangyouhakurankai] (n) industrial fair or exposition
各論[かくろん, kakuron] (n) detailed exposition
祖述[そじゅつ, sojutsu] (n,vs) exposition (propagation) of one's master's teachings or doctrines
精義[せいぎ, seigi] (n) detailed exposition
説き明かし;説明し[ときあかし, tokiakashi] (n,vs) (See 説明・せつめい) explanation; exposition
講釈[こうしゃく, koushaku] (n,vs) lecture; exposition

-exposition- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
การจัดแสดง[n. exp.] (kān jat sad) EN: display FR: exposition [f]
การแสดง[n.] (kān sadaēng) EN: exhibition ; show ; demonstration ; exhibit ; performance ; acting ; concert FR: exposition [f] ; démonstration [f] ; show [m] ; théâtre [m] ; expression [m]
การแสดงสินค้า[n. exp.] (kān sadaēng) EN: exposition FR: foire (commerciale) [f]
การแสดงวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: science show FR: exposition scientifique [f]
การสัมผัส[n.] (kān samphat) EN: contact ; touch ; exposure FR: contact [m] ; toucher [m] ; exposition [f]
คำอธิบาย[n. exp.] (kham athibā) EN: explanation ; caption ; exposition ; explication ; elucidation ; explanatory remark FR: explication [f] ; signification [f] ; descriptif [m] ; éclaircissement [m] ; légende [f]
คำชี้แจง[n. exp.] (kham chījaē) EN: explanation ; elucidation ; exposition ; reason ; explication ; clarification ; commentary FR: explication [f] ; raison [f]
คำนิยาม[n.] (khamniyām) EN: definition ; explanation ; meaning ; exposition FR: définition [f]
ความเสี่ยง[n.] (khwām sīeng) EN: risk ; exposure FR: risque [m] ; exposition [f]
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition ; performance FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
งานแสดงนิทรรศการ[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: exhibition FR: exposition [f]
งานแสดงสินค้า[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: trade fair ; trade show ; expo ; exhibition FR: exposition [f] ; foire [f] ; salon [m] ; expo [f] (abrév. - fam.)
งานแสดงตราไปรษณียากร[n. exp.] (ngān sadaēn) EN: philatelic exhibition FR: exposition philatélique [f]
นิทรรศการ[n.] (nithatsakān) EN: exhibition ; show ; fair ; exposition FR: exposition [f] ; exhibition [f] ; show [m] ; salon [m]
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการศิลปะ[n. exp.] (nithatsakān) EN: art exhibition FR: exposition artistique [f] ; exposition d'art [f]
นิทรรศการถาวร[n. exp.] (nithatsakān) EN: FR: exposition permanente [f]
นิทรรศการวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nithatsakān) EN: science exhibition FR: exposition scientifique [f]
ปกรณัม[n.] (pakaranam) EN: story ; book ; literary composition ; dissertation ; exposition ; treatise FR:
ปฏิสัมภิทา[n.] (patisamphit) EN: expertise in the exposition of dharma FR:
ธรรมเทศนา[n.] (thammathēsa) EN: expounding the Dhamma ; preaching ; exposition of the Doctrine ; sermon FR:
ธรรมาธิษฐาน[X] (thammāthitt) EN: exposition in terms of ideas ; teaching with reference to ideas FR:
เวิลด์เอ็กซ์โป [TM] (Woēl Ekpō) EN: World Expo FR: exposition universelle [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exposition-
Back to top