ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exigent*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exigent, -exigent-

*exigent* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exigent (adj.) ฉุกเฉิน See also: เร่งด่วน, จำเป็น Syn. critical, pressing, urgent
English-Thai: HOPE Dictionary
exigent(เอค'ซิเจินทฺ) adj. ฉุกเฉิน,รีบด่วน,เป็นเรื่องด่วน, Syn. urgent
English-Thai: Nontri Dictionary
exigent(adj) ด่วน,ฉุกเฉิน,เร่งด่วน,รีบด่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So then you know the term "exigent circumstance"?งั้นก็คงรู้เรื่องกฏ "ในกรณีฉุกเฉิน" น่ะสิ?
I had some exigent business I was...ผมมีบางอย่างเร่งด่วน \ ธุระซักอย่างนี่แหละ ..
Claim exigent circumstances.อ้างว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
As you are called upon for field work, you can count on one thing... you'll be asked to perform highly involved tasks in exigent situations.พวกคุณถูกเรียกตัวมาเพื่อฝึกภาคสนาม สิ่งหนึ่งที่คุณไว้ใจได้... คุณจะถูกสั่งให้ทำงาน ที่เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง
Or exigent circumstances.หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน
Exigent circumstances to any judge I know.สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่จะตัดสินอะไรที่ฉันรู้
I don't know what you call a murderer on the loose, ma'am, but I call that extremely exigent.ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณเรียกว่าอะไร ฆาตกรกำลังหลบหนี, คุณนาย ผมเรียกมันว่าสถานการณ์ฉุกเฉินสุดๆ

*exigent* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
緊要[きんよう, kinyou] (adj-na,n) momentous; exigent; urgent; important; vital

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exigent*
Back to top