ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exigent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exigent, *exigent*,

-exigent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I had some exigent business I was...ผมมีบางอย่างเร่งด่วน \ ธุระซักอย่างนี่แหละ ..
Claim exigent circumstances.อ้างว่ามันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
As you are called upon for field work, you can count on one thing... you'll be asked to perform highly involved tasks in exigent situations.พวกคุณถูกเรียกตัวมาเพื่อฝึกภาคสนาม สิ่งหนึ่งที่คุณไว้ใจได้... คุณจะถูกสั่งให้ทำงาน ที่เกี่ยวพันกันอย่างยิ่ง
Or exigent circumstances.หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉิน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exigent-
Back to top