ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exacerbate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exacerbate, -exacerbate-

*exacerbate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exacerbate (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ทำให้ทรุดหนัก Syn. aggravate, worsen
English-Thai: HOPE Dictionary
exacerbate(อิกแซส'เซอเบท) vt. ทำให้หนักขึ้น,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้โกรธเคือง,ทำให้ช้ำ., See also: exacerbation n. ดูexacerbate, Syn. intensify
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With Ed here, it's no wonder I always bring my flatmates out and that only exacerbates things.ก็เอ็ดอยู่ที่นี่ ไม่น่าประหลาดใจเลย ที่ฉันมักพาเพื่อนร่วมแฟลตมาด้วย แล้วมันก็แย่บรรลัยเลย
No, what does "exacerbate" mean?ไม่อ่ะ แล้ว "บรรลัย" นี่แปลว่าอะไร?
And that will exacerbate things for all of us.เธŠเนˆเธงเธขเธ”เน‰เธงเธขเน†
But it could have exacerbated the fear.แต่มันอาจจะทำให้ความกลัวมากขึ้น
In turn, they exacerbate global warming.นั่นยิ่งทำให้, ภาวะโลกร้อนหนักขึ้นไปอีก
I'm sure it's just Braxton hicks... exacerbated by parental anxiety.ฉันคิดว่าเป็นอาการมดลูกบีบตัว แต่มันแย่ลงเพราะความเครียด
Well, the chemical part is. It would exacerbate the pain.ในส่วนของสารเคมีก็ใช่นะ มันช่วยเพิ่มความเจ็บปวด
It exacerbates it.มันจะยิ่งทำให้รุนแรงขึ้น
The riot was exacerbated by the school security staff's heavy-handed and, frankly, insane response.เหตุการณ์ถูกทำให้โกลาหลกว่าเดิม เพราะการกระทำ ของหัวหน้า รปภ. วิทยาลัย ที่ชอบใช้กำลังและยังวิกลจริต
He may have a drinking problem, which makes him more unpredictable and exacerbates his anger.เขาอาจมีปัญหาเรื่องการดื่มเหล้า ซึ่งทำให้เขายิ่งคาดเดาไม่ได้ และนั่นยิ่งเพิ่มความโกรธให้เขา
Well, they also said that stress could exacerbate his condition.ก็พวกเขานี่แหละ ที่บอกว่าความเครียด จะไม่ทำให้อาการของเขารุนแรงขึ้น

*exacerbate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
亢進;昂進;高進[こうしん, koushin] (n,vs) rising; exacerbated; exasperated; accelerated; aggravated
募らす[つのらす, tsunorasu] (v5s) to exacerbate; to exasperate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exacerbate*
Back to top