ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-exacerbate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exacerbate, *exacerbate*,

-exacerbate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that will exacerbate things for all of us.เธŠเนˆเธงเธขเธ”เน‰เธงเธขเน†
In turn, they exacerbate global warming.นั่นยิ่งทำให้, ภาวะโลกร้อนหนักขึ้นไปอีก
Well, the chemical part is. It would exacerbate the pain.ในส่วนของสารเคมีก็ใช่นะ มันช่วยเพิ่มความเจ็บปวด
Well, they also said that stress could exacerbate his condition.ก็พวกเขานี่แหละ ที่บอกว่าความเครียด จะไม่ทำให้อาการของเขารุนแรงขึ้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -exacerbate-
Back to top