ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*endanger*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น endanger, -endanger-

*endanger* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endanger (vt.) ทำให้อยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. hazard, imperil, jeopardize Ops. preserve, protect
English-Thai: HOPE Dictionary
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil
English-Thai: Nontri Dictionary
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย,ทำให้เป็นอันตราย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endangered plantพืชใกล้สูญพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He makes a living from rare and endangered species....เขาล่าของป่าและสัตว์หายาก
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ
You've been nothing more than pebbles in my shoe, slowing me down, endangering my life, risking everything, all I've ever lived for.นายเป็นเศษหินในรองเท้าฉัน เป็นตัวถ่วงฉัน ทำให้ฉันเสี่ยงชีวิต เสี่ยงทุกอย่างที่สำคัญต่อฉัน, แล้วนายยัง
That's reckless endangerment, which incidentally is a felony.นั่นเป็นการกระทำที่ประมาท และผิดกฏหมาย
If you've exposed yourself to the storm, you're endangering your life.ถ้านายเผชิญหน้ากับพายุ, นายจะทำให้ตัวนายตกอยู่ในอันตราย.
You endangered the life of our baby today.คุณทำให้ชีวิตของลูกเราตกอยู่ในอันตราย
AM I PINNING AN ENDANGERED SPECIES HERE?นี่ฉันกำลังกลัดอะไร ที่เป็นอันตรายงั้นหรอ?
Can't risk the bad guy endangering millions of lives for the one.จะเอาชีวิตคนเป็นล้าน มาเสี่ยงเพื่อคนคนเดียวไม่ได้
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด
By endangering yourself and others.โดยทำให้ตัวคุณและคนอื่นเสื่ยงอันตราย
I never knowingly endangered the asset.แต่ฉันก็ไม่เคยปล่อยให้เขาเป็นอันตราย
You are endangerg two cases now.but I'm not sure it's such a good idea, given her condition.

*endanger* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
濒危野生动植物种国际贸易公约[Bīn wēi Yě shēng Dòng Zhí wù zhǒng Guó jì Mào yì Gōng yuē, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ㄧㄝˇ ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄓㄨㄥˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 濒危野生动植物种国际贸易公约 / 瀕危野生動植物種國際貿易公約] Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
[wēi, ㄨㄟ, 危] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
濒危[bīn wēi, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ, 濒危 / 瀕危] endangered (species); in imminent danger; critically ill
濒危物种[bīn wēi wù zhǒng, ㄅㄧㄣ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 濒危物种 / 瀕危物種] endangered species
频危物种[pín wēi wù zhǒng, ㄆㄧㄣˊ ㄨㄟ ˋ ㄓㄨㄥˇ, 频危物种 / 頻危物種] endangered species

*endanger* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
レッドデータブック[, reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species)
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
危急[ききゅう, kikyuu] (n) (1) emergency; (2) endangerment (of a species); (P)
危機言語[ききげんご, kikigengo] (n) endangered language
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire
絶滅危惧[ぜつめつきぐ, zetsumetsukigu] (adj-no,n) threatened (species); endangered
絶滅危機[ぜつめつきき, zetsumetsukiki] (n) endangerment (of a species)
絶滅危険種[ぜつめつきけんしゅ, zetsumetsukikenshu] (n) (See 絶滅危惧種) endangered species
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)

*endanger* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์[n. exp.] (sat thī kla) EN: endangered species FR: espèce en voie de disparition [f] ; animal en voie de disparition [m]
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:
ที่ใกล้จะสูญพันธุ์[adj.] (thī klai ja) EN: endangered FR: en voie de disparition
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

*endanger* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
gefährlich; gefahrbringend; unsicher {adj} | gefährlicher | am gefährlichstendangerous | more dangerous | most dangerous
Schutz {m} | effektiver Schutz | einstweiliger Schutz | Schutz gefährdeter Artenprotection | effective protection | provisional protection | protection of endangered species

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *endanger*
Back to top