ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jeopardize

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jeopardize*, -jeopardize-

jeopardize ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jeopardize (vt.) ทำให้เป็นอันตราย See also: ทำให้เสี่ยงต่อ Syn. risk, imperil, endanger Ops. protect, shield, safeguard
English-Thai: HOPE Dictionary
jeopardize(เจพ'เพอไดซ) vt. เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ,ทำร่าย,ทำอันตราย., Syn. endanger
English-Thai: Nontri Dictionary
jeopardize(vt) เสี่ยงอันตราย,เสี่ยงภัย,เป็นอันตรายต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She shouldn't have been there to jeopardize your position!เขาไม่ควรอยู่ตรงที่คุณปฏิบัติงานด้วยซ้ำ
It'll jeopardize the protocol. A tingle and tummy ache won't kill ya.มันจะเป็นความเสี่ยงในการทดลอง เจ็บแปล๊บกับคันมันไม่ฆ่านายหรอก
I can't let you jeopardize us in a vendetta.ฉันจะไม่ยอมให้นายทำเสียงาน เพื่อการแก้แค้นของนายหรอก
I cannot jeopardize my mission.ขอปฏิเสธ ผมทิ้งภารกิจหลักไม่ได้
If you get fired, that might jeopardize Paris.ถ้าเธอถูกไล่ออก มันอาจทำลายแผนไปปารีสของฉัน
You know that. I not gonna jeopardize the mission.Just tell your men to hurry.ผมไม่เอางานนี้มาเสี่ยงหรอกน่า บอกคนของคุณให้รีบๆ เข้า
I've worked too hard for too long to get here and I am not going to jeopardize it for some garbage boy who got lucky.ฉันทำงานหนักมาก กว่าจะมาถึงจุดนี้ และฉันจะไม่ยอมเสียมัน เพราะเด็กเก็บขยะที่บังเอิญโชคดีหรอก
Couldn't let Blower jeopardize that.เราไม่อยากให้เขามาทำให้เราเสี่ยง
Why would we jeopardize our freedom?ทำไมเราต้องเสี่ยงอันตรายเพื่ออิสระ?
He would never jeopardize that.เขาไม่มีวันเสี่ยงเสียมันไปแน่
You'd jeopardize a patientนายทำให้คนไข้อยู่ในอันตราย
This will just spread you across three continents, jeopardize the other shows.นี่มันจะทำให้แพร่กระจายไป ทั้งสามทวีปเลย ทำให้รายการโชว์อื่นเสี่ยงอันตรายไปด้วย

jeopardize ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)

jeopardize ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jeopardize
Back to top