ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

imperil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *imperil*, -imperil-

imperil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperil (vt.) ทำให้ตกอยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. endanger, hazard, jeopardize
English-Thai: HOPE Dictionary
imperil(อิมเพอ' ริล) vt. เป็นอันตรายต่อ, ทำให้เกิดอันตราย, เป็นภัยต่อ., See also: imperilment n.
English-Thai: Nontri Dictionary
imperil(vt) ทำให้อยู่ในอันตราย,เป็นอันตรายต่อ,เป็นภัยต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You imperil the dream, Sister, by refusing to face your own failures.คุณทำความฝันให้ตกอยู่ในอันตรายนะ ซิสเตอร์ ด้วยการปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า กับความผิดพลาดของตัวเอง
Three hundred million years later we humans are burning most of that coal to power and imperil our civilization.300 ล้านปีต่อมา มนุษย์เรามีการเผาไหม้ ถ่านหินส่วนใหญ่ที่มีอำนาจ และเป็นอันตราย ต่ออารยธรรมของเรา
With two missing, it will be imperiledถ้าขาดไปสอง ประเทศชาติจะตกอยู่ในอันตราย

imperil ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า imperil
Back to top