ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-endanger-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น endanger, *endanger*,

-endanger- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll endanger your friends, try to kill them probably succeed.คุณจะทำให้เพื่อนคุณตกอยู่ในอันตราย และพยายามจะฆ่าเค้า.. ...ซึ่งน่าจะสำเร็จ
I am not going to let that woman endanger the lives of my wife and my child!ผมไม่ยอมให้ผู้หญิงคนนั้น ทำให้เมียและลูกของผม ต้องตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาด
We cannot endanger your life for the sake of a few men!เราไม่สามารถให้ฝ่าบาทอยู่ในอันตรายเพื่อประโยชน์ของคนแค่หยิบมือ!
I don't want to endanger other people. I mean...คือ นี่เป็นเส้นทางที่ฉันเลือก
Up till now, we never realized that what happened in OZ could endanger the lives of real people.จนป่านนี้ เรายังไม่ได้ตระหนักเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใน OZ สามารถส่งผลร้ายต่อชีวิตจริงของผู้คนด้วย
Knowing he would endanger every student in the building.เพราะเขาอาจเป็นอันตราย ต่อนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้น
If news of their betrayal reached the renegades it could indeed endanger their life.ข้าคิดว่าเราควรปิดบังตัวตนคนผู้นี้ฝ่าบาท ถ้าข่าวนี้เป็นจริง มันจะนำอัตรายมาสู่ชีวิตเค้า
I wont allow you to endanger us further.ฉันไม่อนุญาตให้คุณเสี่ยงต่อเรา มากขึ้น
We can't let some stupid hippie endanger her baby just 'cause she doesn't want to leave the house.เราปล่อยให้ลูกเธอเป็นอันตรายไม่ได้ แค่เธอไม่อยากออกจากบ้าน
They're gonna endanger local residents.มันอันตรายต่อชาวเมืองหลายพันคน
You guys actually go out of your way to endanger the fabric of this group.และมันเป็นภัยต่อโครงสร้างของกลุ่ม ใช่ ไม่ต้องมายุ่งกับโครงสร้างของเราเลย
I'm pretty sure that chatting with her about her son is not going to endanger her hip.ผมแน่ใจว่าการคุยถึงลูกชายของเธอ จะไม่เป็นอันตรายกับสะโพกของเธอ

-endanger- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
火中の栗を拾う[かちゅうのくりをひろう, kachuunokuriwohirou] (exp,v5u) (id) (orig. from the fable The Monkey and the Cat by Jean de La Fontaine) to take a risk for someone; to endanger oneself for someone; to gather chestnuts from a fire

-endanger- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตราย[v.] (antarāi) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize FR: mettre en péril
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ทำอันตราย[v. exp.] (tham antarā) EN: hurt ; harm ; damage ; endanger FR:
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -endanger-
Back to top