ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*egotism*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น egotism, -egotism-

*egotism* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
egotism (n.) ความถือตัวเองว่าสำคัญ See also: การถือว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น Syn. conceit, egoism, vanity
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
egotismอติมานะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

*egotism* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エゴティズム[, egoteizumu] (n) egotism
我執[がしゅう, gashuu] (n) egotism; obstinacy
自分本位[じぶんほんい, jibunhon'i] (n,adj-no) self-centeredness; selfishness; egotism; egocentricity
自家本位[じかほんい, jikahon'i] (n) self-centeredness; selfishness; egoism; egotism; egocentricity
自己中;自己チュー[じこちゅう(自己中);じこチュー(自己チュー), jikochuu ( jiko naka ); jiko chu-( jiko chu-)] (n) (abbr) (sl) (See 自己中心) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
自己中心[じこちゅうしん, jikochuushin] (n,adj-no) selfishness; egotism; egoism; egocentricity
自己本位[じこほんい, jikohon'i] (n,adj-no) self-centeredness; self-centredness; selfishness; egotism; egoism
身勝手[みがって, migatte] (adj-na,n) selfishness; egoism; egotism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *egotism*
Back to top