ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*efficiency*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น efficiency, -efficiency-

*efficiency* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
efficiency (n.) ความมีประสิทธิภาพ See also: ความสามารถในการทำงานที่ใช้เวลา, พลังงานหรือเงินน้อยแต่มีประสิทธิภาพมาก Syn. capability, capableness, competence
inefficiency (n.) การไร้ประสิทธิภาพ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความสูญเปล่า Syn. incapability, incompetence, wastefulness
English-Thai: HOPE Dictionary
efficiency(อิฟิช'เชินซี) n. ความได้ผล,ประสิทธิภาพ,ประสิทธิผล, Syn. efficacy
inefficiency(อินอิฟิช'เชินซี) n. การไม่มีประสิทธิภาพ,การไร้สมรรถภาพ
English-Thai: Nontri Dictionary
efficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความสามารถ,ประสิทธิผล,ความได้ผล
inefficiency(n) ความไม่มีประสิทธิภาพ,ความไร้สมรรถภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
EER (energy efficiency ratio)อีอีดาร์ (ประสิทธิภาพการให้ความเย็น) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
efficiencyประสิทธิภาพ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
energetic efficiency; exergetic efficiency; rational efficiency; second law efficiencyประสิทธิภาพตามกฎข้อที่สอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
volumetric efficiencyประสิทธิภาพเชิงปริมาตร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
conveyance efficiencyconveyance efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Efficiencyประสิทธิภาพ [เศรษฐศาสตร์]
farm delivery efficiencyfarm delivery efficiency, ประสิทธิภาพการส่งน้ำที่แปลงนา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประสิทธิภาพ (n.) efficiency See also: capability, ability, capacity Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ
สมรรถภาพ (n.) efficiency Syn. ความสามารถ, สมรรถนะ, พละกำลัง
สมรรถภาพ (n.) efficiency See also: capability, effectiveness
เพิ่มประสิทธิภาพ (v.) increase efficiency See also: increase effectiveness
เพิ่มประสิทธิภาพ (v.) increase efficiency See also: increase effectiveness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'll be pleased with the level of efficiency I get from these workers.ค่ายบุดซินที่ผมคุมอยู่...
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ
They've hired this efficiency expert, this really friendly guy named Brad...เขาจ้างผู้บริหารที่เชี่ยวชาญ และเป็นมิตรสุดๆชื่อแบรด
I must live my life with total efficiency, to maximize my inventing capacity, thus enabling me to do the most I can for mankind.ฉันจะได้เอาสมอง ไปประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เต็มที่ ทำประโยชน์ต่อมนุษยชาติให้มากที่สุด
If we use other end-use efficiency, this much.ถ้าเราใช้สิ่งอื่นๆที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นขนาดนี้
Other transport efficiency, renewable technology, carbon capture and sequestration.เทคโนโลยีพลังงานแบบกลับใช้ได้ใหม่ การกักเก็บและการแยกคาร์บอน
It's a company that consults on the efficiency of IT and corporations.เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของITและบริษัทต่างๆ
Emmett here's an efficiency expert, and he's been sent by Buy More corporate to tighten your slack-asses up.เอ็มเหม็ดเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสิทธิภาพ และเขา ถูกส่งตัวมาจากบริษัทบาย มอร์ เพื่อกระตุ้นพวกนาย
Okay, listen, there's this efficiency guy who's been looking all over for you, all right.โอเค ฟังนะ มีผู้ชายที่มีประสิทธิภาพมาก กำลังตามหานายอยู่
Gasoline tablets for better fuel efficiency and carsเบนซิน tablets สำหรับเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพดีกว่ารถยนต์
The efficiency of the droids maneuvers and then there's this.ประสิทธิภาพกลยุทธ์ของพวกดรอยด์ แล้วก็สิ่งนี้
This isn't an efficiency issue.มันไม่ได้เป็นเช่นถ้าเรา กำลังจะได้รับดีมากที่นี้

*efficiency* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三从四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, 三从四德 / 三從四德] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功
生产率[shēng chǎn lǜ, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄌㄩˋ, 生产率 / 生產率] productivity; efficiency of production
容积效率[róng jī xià lǜ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄩˋ, 容积效率 / 容積效率] volumetric efficiency (engine technology)
效率[xiào lǜ, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 效率] efficiency
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 加工效率] processing efficiency

*efficiency* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー効率[エネルギーこうりつ, enerugi-kouritsu] (n) energy efficiency
エフィシェンシー[, efishienshi-] (n) efficiency
コンパイラの最適化能力[コンパイラのさいてきかのうりょく, konpaira nosaitekikanouryoku] (n) {comp} compiler efficiency
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] (n) {comp} network efficiency
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
[こう, kou] (n) efficacy; benefit; efficiency; effect; result; success
効率[こうりつ, kouritsu] (n) efficiency; efficacy; performance; utility factor; (P)
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] (n) {comp} compression efficiency
圧縮効率[あっしゅくこうりつ, asshukukouritsu] (n) compression efficiency
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P)
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms
高性能[こうせいのう, kouseinou] (adj-na,n) high efficiency; high fidelity; high power; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ネットワーク効率[ネットワークこうりつ, nettowa-ku kouritsu] network efficiency
効率[こうりつ, kouritsu] efficiency, utility factor, performance
効率性[こうりつせい, kouritsusei] efficiency
圧縮効果[あっしゅくこうか, asshukukouka] compression efficiency
性能ペナルティ[せいのうペナルティ, seinou penarutei] performance penalty, efficiency penalty
網効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency

*efficiency* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขาดประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān khāt pr) EN: inefficiency FR:
การเพิ่มประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān phoēm p) EN: increase in efficiency FR:
ความมีประสิทธิภาพ[n. exp.] (khwām mī pr) EN: efficiency ; effectiveness FR: efficacité [f]
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: efficiency ; usefulness ; effectiveness FR: efficacité [f] ; utilité [f]
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร[n. exp.] (prasitthiph) EN: volumetric efficiency FR:
ประสิทธิภาพกังหัน[n. exp.] (prasitthiph) EN: turbine efficiency FR:
ประสิทธิภาพคาร์โนต์[n. exp.] (prasitthiph) EN: Carnot efficiency FR:
ประสิทธิภาพของโครงการ[n. exp.] (prasitthiph) EN: project efficiency FR:
ประสิทธิภาพของครีบ[n. exp.] (prasitthiph) EN: fin efficiency FR:
ประสิทธิภาพควอนตัม[n. exp.] (prasitthiph) EN: quantum efficiency (QE) FR:
ประสิทธิภาพสูง[n. exp.] (prasitthiph) EN: high efficiency ; high performance FR:
ประสิทธิภาพสูงสุด[n. exp.] (prasitthiph) EN: maximum efficiency FR: efficacité maximale [f]
ประสิทธิภาพอุณหภาพ[n. exp.] (prasitthiph) EN: thermal efficiency FR:
ประสิทธิผลเชิงกล[n. exp.] (prasitthiph) EN: mechanical efficiency FR:
สมรรถภาพ[n.] (sāmatthaphā) EN: efficiency ; capability ; effectiveness . competence FR: efficacité [f] ; efficience [f] ; capacités [fpl]
สมรรถภาพทางกาย[n. exp.] (sāmatthaphā) EN: physical fitness; physical ability ; physical capability ; physical efficiency FR: capacités physiques [fpl]

*efficiency* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prozesswirkungsgrad {m}cycle efficiency
HEPA-Filter {m} [techn.]high-efficiency particulate air filter; HEPA filter
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency
Arbeitswirkungsgrad {m}job efficiency
Wirkungsgrad {m}efficiency factor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *efficiency*
Back to top