ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*dowdy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dowdy, -dowdy-

*dowdy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dowdy (adj.) ล้าสมัย See also: มอซอ, เชย Syn. drab, frumpish
English-Thai: HOPE Dictionary
dowdy(เดา'ดี) adj. มอมแมม,ล้าสมัย,ไม่สวยงาม. n. หญิงที่แต่งตัวมอมแมมล้าสมัย., See also: dowdily adv. ดูdowdy dowdiness n. ดูdowdy -S.seedy
pandowdyn. ขนมพุดดิ้งแอปเปิล.
English-Thai: Nontri Dictionary
dowdy(adj) ล้าสมัย,ไม่สวยงาม,ปอน,มอมแมม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's just a very fine line between elegant and dowdy.มันช่างเป็นแบบที่กำลังดี อยู่ระหว่างความสง่างามและความไร้รสนิยม

*dowdy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé

*dowdy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schäbig {adj} | schäbiger | am schäbigstendowdy | dowdier | dowdiest
Apfelpudding {m}pandowdy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *dowdy*
Back to top