ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dowdy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dowdy, *dowdy*,

-dowdy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dowdy-
Back to top